BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 4.0x

Drukuj

AIMP v4.01, Build 1705 (19.03.2016)

Poprawiono: Zak?adki - wybrane zak?adki usuwa po sortowaniu poprzez drag-n-drop (regresji)

Poprawiono: Skóra Engine - niektóre skórki od obci??e? AIMP3 nieprawid?owo (regresji)

Poprawiono: UI - w miejscu edycja nie dzia?a w elementach tabeli (regresji)

AIMP v4.01, Build 1703 (15.03.2016)

Cz?sto: ikony fijo p?askie s? teraz domy?lne ikony plików (dzi?ki Zigar)

Audio Converter: Pole "Nazwa pliku" kolumna zosta?a dodana

Lista odtwarzania: "Import ca?y folder, je?li jeden plik wysy?any jest" opcja zosta?a wprowadzona w sekcji "Otwieranie plików z aplikacjami zewn?trznymi" kategorii

Lista odtwarzania: prze?adunkowe tagi pliku z playlisty aktualizuje te pliki w bazie danych biblioteki muzycznej

Music Library: zdolno??, aby doda? wybrane pliki do zak?adek

Music Library: zdolno?? do zast?pienia rating w DB ze znaczników podczas aktualizowania informacji o plikach, czy opcja "znak synchronizacji plików u?ytkownika z etykietkami" jest w??czona

Music Library: umiej?tno?? przeci?gnij grup? poprzez miniaturki albumu sztuki

Music Library: algorytm monitora plików zosta? poprawiony

Poprawiono: Common - CUE parser ignoruje apostrof na pocz?tku lub na ko?cu warto?ci

Naprawiono: Player - na "% Index" makro pomini?ty podczas kopiowania informacji o pliku do schowka

Poprawiono: inteligentne listy odtwarzania - automatyczna synchronizacja nie dzia?a (regresji)

Naprawiono: Edytor tag - koncentruje pozycja jest zawsze przetwarzany nawet je?li nie wybrano

Poprawiono: Music Library - kliknij na "Mark" kolumny poprzez MMB lub RMB zmienia warto??

Poprawiono: Music Library - etykiety w menu kontekstowym nie s? sortowane wed?ug nazwy

Poprawiono: Music Library - nie sposób list? etykiet za pomoc? paska przewijania przewi? je?li wybrano jedn? z etykiet

Poprawiono: Music Library - dodawanie / przerywa proces aktualizacji, je?li wyst?pi? b??d podczas przetwarzania jednego z plików

Poprawiono: Music Library - filtrowanie dzia?a nieprawid?owo, je?li jeden z filtrów zawiera LUB NIE / NIE I operacje

Poprawiono: UI - tabele z grupami - wyst?pi? b??d podczas usuwania zawarto?ci grupy, a grupa koncentruje

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00, Build 1697 (22.02.2016)

Cz?sto: Biblioteki 3rd party zosta?y zaktualizowane

Lista odtwarzania: the "%!" Makro jest teraz wp?ywa do nast?pnego makro, a nie do ca?ej linii formatowania

Poprawiono: Playlist - traci fokus po szybkiego wyszukiwania

Poprawiono: Tag Editor - niektóre gatunki s? powielane po ponownym otwarciu okna

Poprawiono: Tag Editor - wyj?tek AV wyst?puje czasem, gdy zmiana nazwy grupy plików

Poprawiono: Music Library - nawigacja za pomoc? krótkich linków nie dzia?a nieprawid?owo (regresji)

Poprawiono: Music Library - widok tabeli - sortowania resetuje do ustawie? po ponownym uruchomieniu aplikacji

Naprawiono: Wtyczki - API - b??d w metodzie IAIMPExtensionPlaybackQueue.OnSelect (regresji)

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - brak linii ?amie Szczegó?owe informacje w oknie "Informacje o ?cie?ce"

AIMP v4.00, Build 1695 (14.02.2016)

Poprawiono: Music Library - dostosowa? uk?ad kolumn nie jest zapisany

AIMP v4.00, Build 1694 (14.02.2016)

Cz?sto: podpis cyfrowy zosta? zaktualizowany

Audio Converter: lista szablonów NeroAAC zosta? przed?u?ony

Poprawiono: wspólne - CUE parser nie mo?na okre?li? pola z wielu warto?ci w niektórych przypadkach

Naprawiono: Player - aplikacja zawiesza si? podczas prze??czania utworów w stacjach radiowych, nadawanych w formacie FLAC

Poprawiono: Zak?adki - stanowisko nie zapisany po r?cznego sortowania w oknie

Poprawiono: UI - elementy tabeli - poprzez wybór wielokrotny wybór prostok?ta dzia?a buggly

Poprawiono: Skóra Engine - drobne b??dy zosta?y ustalone

Naprawiono: Audio Converter - nie mo?na przewin?? list? plików, je?li proces konwersji jest aktywny

Naprawiono: Audio Converter - przechowuje znaczniki do Musepack w formacie ID3v2 zamiast formatu APEv2.

Naprawiono: Audio Converter - kliknij na "skok do folderu" przycisk otwiera katalogu plugins, je?li ?cie?ka jest pusta

Poprawiono: Tag Editor - ID3v2 - nie wy?wietla informacje z niektórych pól tag je?li plik by? eksportowany z aplikacji Audacity

Poprawiono: Tag Editor - aplikacja zawiesza si?, gdy próbujesz edytowa? plik z uszkodzonych ok?adek

Poprawiono: Tag Editor - obliczenie ReplayGain dzia?a niepoprawnie w trybie "dosta? album z tagami"

Poprawiono: Music Library - b??d wyst?puje, gdy okno przerysowanie je?li grupowanie drzewo jest w trakcie ?adowania danych

Poprawiono: Music Library - inteligentne listy odtwarzania - s?abe wyniki na listach z wielu filtrów

Poprawiono: Music Library - szablony niestandardowe grupowanie dzia?a nieprawid?owo

Poprawiono: Music Library - aplikacja wisi w niektórych przypadkach, gdy usuni?cie wielu plików z folderu, w którym monitorowane przez biblioteki muzycznej

Poprawiono: Music Library - warto?? opcji, które nale?y wy??czy? skanowanie do folderu rekurencyjn? by? resetowany po ponownym uruchomieniu aplikacji

Wiele drobnych b??dów zosta?y ustalone

AIMP v4.00, Build 1687 (18.01.2016)

Cz?sto: kodek audio Monkey zosta? zaktualizowany

Skóra silnika: Szukajcie bar - Hint ze stanowiskiem pod kursorem myszy pojawia si? teraz

Poprawiono: Common - polecenie "Przenie? do ..." nie dzia?a w przypadku odtwarzania pliku

Poprawiono: UI - elementów tabeli - dobór wszystkich elementów za pomoc? skrótu Ctrl + A porusza si? skupi? na pierwszej pozycji

Poprawiono: Listy Manager - pustej listy powsta?y podczas przesuwania kilka folderów poprzez drag-n-drop do listy list odtwarzania

Naprawiono: Player - Radio internetowe - meta informacje zmieni? zbyt wcze?nie, ni? naprawd? zacz??a utwór

Poprawiono: Tag Editor - OGG / FLAC / OPUS - kilka linii pola oszcz?dza nieprawid?owo, je?eli ich dane zawiera ";" symbol

Poprawiono: Skóra Engine - domy?lny indeks ramki elementu TASEAnimator zawsze równa 0, nawet je?li wi?zanie jest zdefiniowana

Poprawiono: Skóra Engine - kilka problemów ze zgodno?ci? starych buk?aków utrwalono

Poprawiono: Skóra Engine - lokalizacje dla niestandardowych menu kontekstowym nie by?o od?wie?ane w czasie rzeczywistym

Poprawiono: Skóra Engine - podpowied? w tabeli biblioteki muzyki / odtwarzania miga podczas pracy w systemie Windows 7, je?li kompozycj? pulpitu jest wy??czony

Poprawiono: Skóra silnika - zawarto?? okna nie by? od?wie?any po zmianie rozmieszczenia elementów ze skryptu

Poprawiono: Music Library - baza danych import z AIMP3 - pliki z lokalizacji sieciowych nie mo?na importowa?

Poprawiono: Music Library - komenda "znale?? si? w bibliotece muzycznej" nie dzia?a, gdy wybrany jest tryb "nie grupowania"

Poprawiono: Music Library - rachunkowo?? odtwarzanie dzia?a nieprawid?owo, je?eli pr?dko?? odtwarzania ró?ni si? od warto?ci domy?lnej

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00, Build 1683 (29.12.2015)

Skóra silnika: przebieg-Navigator - dok?adno?? analizy zosta? poprawiony

Poprawiono: Common - aplikacja wisi w niektórych przypadkach przy zamykaniu i kontynuuje odtwarzanie playlisty

Naprawiono: Player - Kodowanie strumienia internetowego w j?zyku ukrai?skim wykrywa nieprawid?owo

Naprawiono: Player - pliki z arkuszy CUE nie mo?e zosta? wys?any Tag Editor aplikacj?

Poprawiono: Skóra Engine - Obliczanie fali dla SeekBar mog? by? anulowane spontanicznie w niektórych przypadkach

Poprawiono: Music Library - RMB w tre?ci "etykiety" kolumny wy?wietla menu kontekstowego wspólny zamiast menu dla etykiet

Poprawiono: Music Library - projekt "dla nowych plików w aplikacji uruchomi?" funkcja nie dzia?a w niektórych przypadkach

Poprawiono: Music Library - przewijanie za pomoc? gestów nie dzia?a

AIMP v4.00, zbudowa? 1680 (22.12.2015)

UI: Umiej?tno?? w??czy? odliczanie w menu kontekstowym pasek przeszukiwania

UI: Ciemna skóra Bliss zosta? dodany

Poprawiono: Common - aplikacja nie dzia?a na niektórych komputerach z powodu awarii w libsoxr.dll / aimp_vorbis.dll

Poprawiono: wspólne - CUE parser ignoruje symbole separatora nienotowane warto?ci pól (regresji)

Poprawiono: Skóra Engine - Nazwa listy odtwarzania po zmianie nazwy nie aktualizowana widocznymi elementami skóry

Poprawiono: Tag Editor - w Replay Gain z pliku z arkuszem CUE nie pokazuje w "Informacje o pliku" dialog

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00, Build 1678 (15.12.2015)

Poprawiono: Listy Manager - r?czne sortowanie nie dzia?a

pojawiaj? si? zak?ócenia na niektórych plików po zasi?gni?ciu - Gracz - tracker muzyka: Fixed

Poprawiono: nowo dodane - Listy odtwarzania poprzez dran-n-drop zawsze przesuni?ta na koniec listy

Poprawiono: Skóra - ok?adka albumu z akt gry jest wy?wietlany na karcie z informacjami o pliku z listy odtwarzania

Poprawiono: Skóra Engine - opcja "g?adka przejrzysto??" czasem dzia?a nieprawid?owo

Poprawiono: Skóra Engine - kliknij prawym przyciskiem myszy poprzez na torze wy?wietla menu kontekstowe okna oprócz okna z informacjami o pliku odtwarzanie

Poprawiono: Music Library - Grupowanie Tree - podwójne klikni?cie na wybranym w??le nie zwin?? / rozwin??

Poprawiono: Music Library - w "Pliki lokalne" nag?ówek karta nie upu?ci? cel dla plików w przeciwie?stwie do list odtwarzania zak?adek

Poprawiono: Music Library - Smart Playlist - warto?? równa do "Ocena" z "sortowanie wg pola" opcja resetuje po ponownym uruchomieniu aplikacji

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP v4.00 RC 3, Build 1675 (30.11.2015)

Dialogowe Opcje: przycisk "OK" zosta? dodany

Opcje Dialog: wybór wielokrotny w skóry Chooser ramie

Lista odtwarzania: Dodano zdolno?? do ponownego skanowania tagów dla wybranych plików tylko

Konwerter audio: MP3 Encoder - dodano mo?liwo?? wyboru cz?stotliwo?ci próbkowania docelowej

Tag Editor: Umiej?tno?? wybra? wszystkie rodzaje etykiet jednym klikni?ciem

Naprawiono: Lista odtwarzania - M3U - parser dzia?a z komentarzami nieprawid?owo

Naprawiono: Skóra - Nie menu kontekstowe okna w mini odtwarzacz

Naprawiono: Skóra Silnik - Zmiana procesów barwy nieprawid?owo czcionek niektórych elementów

Naprawiono: Skóra Silnik - drobne b??dy zosta?y ustalone

Naprawiono: Music Library - AIMP3 DB importu - etykiety nie mog? by? importowane

Naprawiono: SACD - poszukiwanie dzia?a nieprawid?owo podczas odtwarzania pliku, ?e wielko?ci wi?kszej ni? 4 GB

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 RC 2, Build 1670 (13.11.2015)

Audio Converter: umiej?tno?? wy??czy? grupowanie

Cz?sto: CUE parser - wsparcie dla wielu pól warto?ci

Tag Editor: Dodano mo?liwo?? zapisywania warto?ci do listy niestandardowe "gatunek" w polu edycyjnym

Naprawiono: Listy odtwarzania Manager - b??d wyst?puje, gdy kliknij przycisk Usu?, ?e dost?pne, je?eli "usun?? listy odtwarzania podczas zamykania zak?adki" opcje jest w??czony

Naprawiono: Skóra Silnik - spacja zosta? dodany do pola tekstowego, gdy koncentruje si? go za pomoc? klawisza TAB

Naprawiono: Skóra Silnik - ty? nawigacja za pomoc? klawisza Tab Shift + nie dzia?a

Naprawiono: Skóra Silnik - opcje, które pozwala na wy??czanie wy??cznika czasowego przejrzysto?ci konfliktów pasku narz?dzi okna w trybie pulpitu

Naprawiono: Skóra silnika - b??d wyst?puje podczas zamykania aplikacji, gdy kursor znajduje si? pod zadokowany okna potomnego

Naprawiono: Skóra Silnik - TASEPanel element - menu kontekstowe nie dzia?a

Naprawiono: Skóra Silnik - elementem TASEVisualDisplay - test maski uderzy? ignorowane, je?li wizualizacja jest aktywny

Naprawiono: Music Library - b??d wyst?puje, gdy próbuje ustawi? znak z kilku plików

Naprawiono: Music Library - nieprawid?owy dysk dla ?cie?ek jest wy?wietlany w niektórych przypadkach

Naprawiono: Wtyczki - kilka drobnych b??dów w nowej wersji API

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 RC 1, Build 1667 (30.10.2015)

Naprawiono: Wspólna - dialogowe Przegl?danie folderów - nazwa folderu nadrz?dnego jest stracone po utworzy? nowy folder

Naprawiono: Wspólne - problemy z zamkni?ciem aplikacji za pomoc? menu kontekstowego przycisku na pasku zada? aplikacji

Naprawiono: Wspólna - URL nie mo?e zosta? przeniesiony z jednej listy do drugiej za pomoc? metody przeci?gnij i upu??

Naprawiono: odtwarzacz - Radio internetowe - symbole cyrylicy nie wykrywany poprawnie w niektórych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - Zarz?dzanie Listy dialogowe - podwójne klikni?cie na pasku przewijania, wybiera opcj? odtwarzania pod nim

Naprawiono: Lista odtwarzania - upuszczenie pliku listy odtwarzania do obszaru kartach playlist nie importuje go jako pliku listy odtwarzania

Naprawiono: Skóra Silnik - podpowied? dla zak?adki w menu rozwijane zak?adki nie skórki

Naprawiono: Skóra silnika - wskazówka dla pozycji listy odtwarzania nie bierze pod uwag? wspó?czynnik zoomu

Poprawiono: Wyszukiwanie zaawansowane - kolumna "Indeks w kolejce" jest zbyt ma?a, domy?lnie

Naprawiono: Zaawansowane wyszukiwanie - Rozpocznie si? odtwarzanie wybranego utworu poprzez podwójne klikni?cie na separator pomi?dzy kolumnami

Naprawiono: Muzyka Biblioteka - lokalne klawisze skrótów, które zawiera tylko modyfikator Shift nie dzia?a

Naprawiono: Music Library - w "Kompozytor" pola tag dzia?a z wielu warto?ci

Naprawiono: Music Library - folder, który spad? do grupowania drzewo, dodaje do "default" listy odtwarzania i rozpocznie odtwarzanie automatycznie

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 Beta 4, Build 1663 (16.10.2015)

Wtyczki: API dla wtyczek zosta? zaktualizowany do v4

Naprawiono: Player - "stop po pr?d" funkcja nie dzia?a dla radia internetowego

Naprawiono: Skóra Silnik - rozmiar okna przywraca niepoprawnie w niektórych przypadkach podczas uruchamiania aplikacji

Naprawiono: Tag Editor - aplikacja zawiesza si? podczas zapisywania zmian w niektórych przypadkach

Naprawiono: Tag Editor - brak ikony na przycisk "zmie? nazw? pliku"

Naprawiono: Music Library - raport - w "album artysty" pole jest wykorzystywane do "najlepszych albumów" Sekcja

Naprawiono: Music Library - zwoje tabeli na pocz?tku po zmianie znaku w tabeli

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 Build 1658 Beta 3 (26.09.2015)

Music Library: wydajno?? algorytmu obliczania Ocena zosta?a zwi?kszona o dwa rz?dy

Naprawiono: Lista odtwarzania - okno dialogowe potwierdzenia usuni?cia pliku pojawia si? nieostry, je?li aplikacja jest nieaktywna (regresji)

Naprawiono: Lista odtwarzania - zawali? grupa nie mo?e by? odznaczone za pomoc? klawiatury w niektórych przypadkach

Naprawiono: Skóra Silnik - biblioteka muzyczna - kliknij prawym przyciskiem myszy poprzez menu zamyka i nie otworzy? go ponownie

Naprawiono: Music Library - wybór w "missplaced plików" okno dialogowe nie dzia?a

Naprawiono: Music Library - dodawanie plików ju? indeksowane do DB w niektórych przypadkach

Naprawiono: UI - autouzupe?nianie w elemencie kombi nie jest uwzgl?dniana wielko?? liter

Naprawiono: UI - wysoko?? auto z pola wyboru lub RadioButton elementów oblicza nieprawid?owo

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - utworów, które zawiera "i" nie mo?e by? symbolem scrobbled (regresji)

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 Build 1655 Beta 3 (20.09.2015)

Inteligentne listy odtwarzania: dodano mo?liwo?? sortowania plików po dodaniu do listy odtwarzania poprzez zdefiniowane przez u?ytkownika szablonu

Tag Editor: dodano mo?liwo?? kopiowania / wklejania obrazów ok?adek albumów z / do schowka systemowego

Music Library: dodano mo?liwo?? ??czenia pustym poziom grupowania drzewo w trybie "nie grupowania"

Music Library: dodano mo?liwo?? automatycznego znalezienia plików zagubionych

Music Library: dodano mo?liwo?? automatycznego usuwania plików nie-istnia? od bazy danych

Music Library: dodano mo?liwo?? wysy?ania wybranych plików z grupowania drzewa do wybranej listy odtwarzania

Cz?sto: biblioteki 3rd party zosta?y zaktualizowane

Cz?sto: parser dla formatów CUE teraz ignoruje puste pola

Lista odtwarzania: Wykonanie budowniczego do kolejki odtwarzania losowego zosta?a zwi?kszona o 3 razy

Skóra silnika: przebieg-nawigator - dok?adno?? analizy zosta? poprawiony

Naprawiono: Wspólne - sto?y - ma zdolno?? do rozpocz?cia wybór za pomoc? myszki, klikaj?c na puste miejsce kontroli

Naprawiono: Lista odtwarzania - szybkie wyszukiwanie - ma zdolno?? do poruszania si? pomi?dzy elementami za pomoc? kursorów

Naprawiono: Lista odtwarzania - b??d wyst?puje po klikni?ciu w nag?ówku grupy w niektórych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - tytu? oknie dialogowym potwierdzenia zawiera informacje o pliku grywalna zamiast tytu?u aplikacji

Naprawiono: Lista odtwarzania - wybór grupy plików dzia?a nieprawid?owo, je?eli tre?? zosta?a przefiltrowana

Naprawiono: Player - prowadzenie linii, nie aktualizowane po zmianie znaku ?cie?ki

Naprawiono: Player - Radio internetowe - menu wyboru makro woki niepoprawny

Naprawiono: Player - aplikacja zawiesza si? podczas próby odtworzenia jakie? uszkodzone pliki WAV.

Naprawiono: Player - korektor - linia przedwzmacniacz nie jest widoczny

Naprawiono: Skóra Silnik - okno mini-odtwarzacz, który dop?yn?? do brzegu ekranu nie kryje si? automatycznie

Naprawiono: Skóra Silnik - nie da si? przywróci? AIMP przez klikni?cie za pomoc? ?rodkowego przycisku myszy na ikon? w zasobniku

Naprawiono: Skóra Silnik - doku nie by? pod?wietlony, gdy dziecko okno dokowania do górnej kraw?dzi okna g?ównego

Naprawiono: Skóra Silnik - okno nie zosta?o zmaksymalizowane po podwójnym klikni?ciem w obszarze tytu?u, je?li kopiowany okno znajduje si? w tej dziedzinie.

Naprawiono: Skóra Silnik - drobne b??dy i wady

Naprawiono: Domy?lny skóry - przebieg jest wy?wietlany w trakcie s?uchania stacji radiowych, nawet je?li "poka? fali nad pasek wyszukiwania" opcji jest wy??czony

Naprawiono: Domy?lny skóry - drobne b??dy zosta?y ustalone

Naprawiono: Tag Editor - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach, gdy próbuje zapisa? zmiany, je?li gracz jest uruchomiony

Naprawiono: Music Library - grupowanie drzewo - tryb "nie grupowania" jest wielko?? liter

Naprawiono: Music Library - odtwarzania nie mo?na uruchomi? poprzez dwukrotne klikni?cie na stole

Naprawiono: Music Library - Dialog brak informacji o plikach wirtualnych w "informacje o pliku"

Naprawiono: Music Library - kilka przycisków nie ma podpowiedzi

Naprawiono: Music Library - sortowanie przez "rozmiar pliku" pola dzia?a nieprawid?owo

Naprawiono: Music Library - ca?kowity czas trwania plików w tabeli oblicza nieprawid?owo

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - utworów, które zawiera symbol "%" nie mo?na zescrobblowanych

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - brak informacji o u?ytkowniku w oknie "Informacje o pliku"

AIMP v4.00 Build 1650 Beta 2 (31.08.2015)

Music Library: teraz dane s? ?adowane do widocznych kolumn tylko

Cz?sto: makro z nazwy w menu s? pod?wietlane li?cie makro teraz poprzez pogrubion? czcionk?

Skóra silnika: przebieg-nawigator - dok?adno?? analizy zosta? poprawiony

Skóra silnika: przebieg-nawigator - dodano wsparcie ustawie? Replay Gain

Skóra silnika: przebieg-nawigator - wykonanie oblicze?;

Music Library: wydajno?? pracy "poszukiwanie nowych plików" zosta? poprawiony

Awarii aplikacji, je?li u?ytkownik wybra? wi?cej ni? 8 kana?ów w ustawieniach urz?dzenia opartego ASIO - D?wi?k silnika: Sta?a

Naprawiono: wspólne - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach podczas zamykania aplikacji, które mog?yby prowadzi? do zawieszenia stosowania

Naprawiono: Wspólna - menu z makro li?cie nie dzia?a dla linii formatowania do Internetu przechwytywania radiowej

Naprawiono: Lista odtwarzania - podpowiedzi dla skróconego tekstu elementu nie pozwala ustawi? ocena u?ytkownika na torze

Naprawiono: Lista odtwarzania - "Wstaw po komendzie usuwa obecnej" tylko do odczytu utwory z listy odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - aplikacja zawiesza si? podczas próby ustawienia znaku u?ytkownika do grupy plików

Naprawiono: Tag Editor - b??dne informacje s? wy?wietlane w oknie g?ównym do wybranego utworu, je?li wydawca nie by?o za?adowa? informacji o tym

Naprawiono: skóra - wysoko?? podpisu pasku okna wizualizacji to ró?ni si? od wysoko?ci podpisu barze drugiej wtórnym okien

Naprawiono: Skóra silnika - b??d wyst?puje, gdy sta?? przywracaj?c zminimalizowane okno

Naprawiono: Skóra Silnik - mini-odtwarzacz pojawia si? ponownie po zmianie skóry na kolejny

Naprawiono: Skóra Silnik - pasek przewijania nie reaguje na klikni?cia poprzez ?rodkowego przycisku myszy

Naprawiono: Skóra Silnik - u?ytkownik mo?e zmieni? rozmiar okna za pomoc? przycisków myszy w ?rednim i prawej

Naprawiono: Skóra Silnik - rozmiar okna g?ównego zmienia si? w niektórych przypadkach po przywróci? zminimalizowane okno

Naprawiono: Skóra Silnik - kolor t?a AlbumArt elementów obci??e? nieprawid?owo do skórek AIMP3

Naprawiono: Music Library - z?a kolejno?? plików przy przenoszeniu ich do listy odtwarzania poprzez drag-n-drop

Naprawiono: Music Library - warto?? pola album artysty nie bierze pod uwag? grupowania

Naprawiono: Music Library - ukrywa kolumn? nie resetuje sortowanie wed?ug tej kolumny

Naprawiono: Music Library - ukrywa kolumn? nie resetuje filtr kolumny

Naprawiono: Music Library wysy?a do edytora nieistniej?cych plików

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - brak wsparcia dla pól tag z wielu warto?ci

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - czas trwania utworu nie wysy?ane do serwera

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP v4.00 Beta 1 Build 1645 (08.08.2015)

Cz?sto: numer wersji aplikacji zosta? usuni?ty z nazwami plików binarnych

Cz?sto: makra - jedna litera / nazwy dwuliterowe makr s? zast?powane przyjazne nazwy

Cz?sto: makra - lista makr do kompatybilnych plikach zosta? rozszerzony, nast?puj?ce makra Dodano:% AlbumGain,%% i Teksty piosenek TrackGain

Cz?sto: makra - lista funkcji do manipulacji tekstu zosta? rozszerzony

Cz?sto: "Kopiuj do" / "przej?? do" funkcjonalno?? - zdolno?? do ratowania struktur? folderów

UI: nowy projekt aplikacji

UI: animacja okien UI nie hamuje

UI: pasek przewijania kciuk przeskakuje do poprzedniej pozycji, gdy kursor myszki opuszcza stref? przewijania

DVD: mo?liwo?? ograniczy? liczb? prób ponownego po??czenia stacji radia internetowego, gdy po??czenie zostanie przerwane

Lista odtwarzania: Szybkie wyszukiwanie - Algorytm zosta? zmieniony: tre?? nie jest satysfakcjonuj?ce ci?gu wyszukiwania ukrywa si? teraz

Lista odtwarzania: "przenie?? si? do ..." funkcjonalno?? zosta?a wprowadzona

Lista odtwarzania: polecenie "Znajd? w Music Library" zosta? dodany

Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - umiej?tno?? budowania odtwarzania w oparciu o dane z biblioteki muzycznej z mo?liwo?ci? filtrowania i grupowania danych

Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - umiej?tno?? budowania playlist na podstawie jednego lub kilku katalogów

Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - synchronizacja z obrazem wst?pnego jest obecnie dzia?a w osobnym w?tku

Lista odtwarzania: playlist pliki s? teraz importuje ka?dy w osobnej karcie, je?li "otwarte pliki z aplikacji zewn?trznych" opcja ustawiona na "stworzy? now? list? odtwarzania".

Listy odtwarzania Manager: mo?liwo?? wy?wietlania wielko?ci i czasu trwania streszczenia wybranych list

Listy odtwarzania Manager: obs?uga drag-n-drop w oknie podgl?du zosta? dodany

Skóra silnika: potencjalne mo?liwo?ci zosta?y rozszerzone (patrz pomoc dla edytor skórek wi?cej informacji)

Tagi: dodano wsparcie dla wielu warto?ci dla APEv2, ID3v2, Vorbis Comments i formatów tagów M4A

Audio Converter: wsparcie dla aften.exe linii polece? kodera w formacie AC3 zosta? dodany (dzi?ki Soolo)

Music Library: zintegrowany z g?ównym aplikacji

Music Library "" Artyku? nie jest wyci?te podczas dodawania plików w DB wi?cej

Music Library: mo?liwo?? zapisywania znak tagów u?ytkownika automatycznie do pliku (opcjonalnie)

Music Library: mo?liwo?? okre?li? ró?ne kolumny ustawione dla widoków tabeli i

Music Library: mo?liwo?? regulacji wysoko?ci indeksu alfabetycznego kontroli

Music Library: mo?liwo?? ustawienia zdefiniowane przez u?ytkownika filtr do grupowania presetu

Music Library: mo?liwo?? przeci?gnij album jego ok?adki albumów

Music Library: zdolno?? do przewijania listy utworów za pomoc? kó?ka myszy nie skupiaj?c go

Music Library: umiej?tno?? szybkiego przewijania za pomoc? kó?ka myszy, je?li jest wci?ni?ty klawisz Ctrl

Music Library: Generator raportów - obs?uga pól z wielu warto?ci zosta? dodany

Music Library: "przenie?? si? do ..." funkcjonalno?? zosta?a dodana

Music Library: nazwa pliku kolumna wy?wietla nazw? pliku bez ?cie?ki teraz

Music Library: Strona alfabetyczna jest teraz obs?ugiwana przez wszystkie pola

Music Library: Dodano wsparcie skóry

Music Library: Tryb "nie grupowania" - zdolno?? do wype?nienia list? utworów tylko z bie??cego folderu (bez podfolderów)

Music Library: obs?uga plików w sieci zosta?a poprawiona

Wtyczki: Scheduler - wy??cznik czasowy - mo?liwo?? ?ciemniania g?o?no?ci

Wtyczki: Scheduler - przycisk "OK" zosta? dodany

Wtyczki: SACD - ISO - teraz oba pluginy wy?wietlaj? stereo i 5.1 utworów

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android