BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.6x

Drukuj

AIMP v3.60 Build 1503 (26.09.2015)

Naprawiono: UI - autouzupe?nianie w elemencie kombi nie jest uwzgl?dniana wielko?? liter

Naprawiono: Lista odtwarzania - okno dialogowe potwierdzenia usuni?cia pliku pojawia si? nieostry, je?li aplikacja jest nieaktywna

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - utworów, które zawiera "i" nie mo?e by? symbolem scrobbled (regresji)

AIMP v3.60 Build 1502 (20.09.2015)

Cz?sto: biblioteki 3rd party zosta?y zaktualizowane

Cz?sto: parser dla formatów CUE teraz ignoruje puste pola

Lista odtwarzania: Wykonanie budowniczego do kolejki odtwarzania losowego zosta?a zwi?kszona o 3 razy

Naprawiono: Lista odtwarzania - tytu? oknie dialogowym potwierdzenia usun?? plik zawiera informacje o pliku grywalna zamiast tytu?u aplikacji

Naprawiono: Nazwa listy odtwarzania nie zosta? zmieniony po zapisa? playlist? do zewn?trznego pliku z inn? nazw?

Naprawiono: Wtyczki - kilka drobnych b??dów w API zosta?y ustalone

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - utworów, które zawiera symbol "%" nie mo?na zescrobblowanych

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - brak informacji o u?ytkowniku w oknie "Informacje o pliku"

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP v3.60 Build 500 (31.08.2015)

Silnik d?wi?ku:  dodano mo?liwo?? okre?lenia cz?stotliwo?ci próbkowania 352,8 kHz (dla urz?dze?, które obs?uguj? t? cz?stotliwo?? próbkowania)

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - awarie aplikacji, je?li u?ywany wybra? wi?cej ni? 8 kana?ów w oknie ustawie? dla urz?dzenia ASIO opartej

Naprawiono: Player - czas trwania plików WAV oblicza niepoprawnie w niektórych przypadkach

Naprawiono: Player - AlbumArt ?aduje nieprawid?owo z ID3v2 w niektórych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - Zapisz Dialog - nie zapisane na sesji roboczej

Naprawiono: Lista odtwarzania - "Wstaw po obecnym" polecenie usuwa wybrany utwór z listy odtwarzania tylko do odczytu

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - informacje na temat czasu trwania kompatybilnych plikach nie wysy?ane do serwera

Ma?e b??dy i wady zosta?y usuni?te

AIMP v3.60 Build 1495 (03.06.2015)

SACD plugin: multi-threaded dekodowanie jest teraz obs?ugiwane

SACD Plugin: obrazy w formacie SACD s? teraz obs?ugiwane ISO

Tag Editor: tag APEv2 jest teraz automatycznie usuwane z MP3 podczas zapisywania zmian

Naprawiono: d?wi?k silnika - meta-dane analizuje nieprawid?owo w niektórych przypadkach podczas odtwarzania radia internetowego

Naprawiono: Odtwarzacz - bitrate plików MP3 wykrywa nieprawid?owo w niektórych przypadkach

Naprawiono: Player - format strumienia radia internetowego w formacie FLAC kontenerowych w OGG OGG Vorbis wy?wietlaczy jak.

Naprawiono: Lista odtwarzania - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach prowadzi do zatrzymania przerysowywania z listy odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - nienaturalne sortowania jest u?ywany podczas dodawania folderów do listy odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - listy odtwarzania zaczyna gra? ponownie po usuni?cia ostatniego odtwarzanego utworu z playlisty, nawet je?li opcja "Track Repeat" jest wy??czony

Naprawiono: Tag Editor - sztuka album cache nie jest aktualizowana po edycji ok?adk? albumu w edytor tagów

Naprawiono: Tag Editor - brak mo?liwo?? odtwarzania utworów w tak / PSOF / formatów OFS

Naprawiono: Wtyczki - last.fm - informacje o Scrobbling wysy?a do serwera dwa razy w niektórych przypadkach, je?li off-line cache nie jest pusty

Naprawiono: Wtyczki - Update Checker - Proces pobierania nie anuluje si? przy zamkni?ciu okna dialogowego opcji

AIMP v3.60 Build 1492 (24.04.2015)

Cz?sto: "Skok do pliku" Funkcja nie tworzy  teraz nowego procesu Eksploratora Windows teraz

Gracz: Jako?? odtwarzania zosta?a ulepszona

Wtyczki: wizualizacja miernika analogowego jest teraz rozpowszechniana jako oddzielny plugin

Wtyczki: Last.fm - stan Scrobbler jest teraz wy?wietlany jako ikona w obszarze powiadomie?

Naprawiono: Audio Converter - "Przenie? do" opcji wyj?cia - brak zdolno?ci do wpisz ":" symbol.

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - zawiesza si? podczas ponownego pod??czania do urz?dzenia

Naprawiono: Cz?sto - pole edycyjne nie mo?e koncentrowa? si? przez klikni?cie prawym klawiszem myszy

Naprawiono: Player - Kolejka kr?tacz jest resetuje podczas zamykania aplikacji

Naprawiono: Odtwarzacz - utwór mo?e by? odtwarzany dwukrotnie w niektórych przypadkach, gdy aktywny jest tryb odtwarzania losowego.

Naprawiono: Tag Editor - b??d podczas odczytu pliku w formacie AIFF, je?li plik zawiera dope?nienie w ko?cu pliku

Naprawiono: Skóra Silnika - b??dy w przesuwaniu okien

Naprawiono: Wtyczki - kilka b??dów w API

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm -   nieprawid?owy post?p Scrobbler

AIMP v3.60 Build 1483 (27.02.2015)

Tag Editor: OPUS - ReplayGain informacje s? teraz przechowywane w nag?ówku pliku

Naprawiono: d?wi?k silnika - meta-dane analizuje nieprawid?owo w niektórych przypadkach podczas odtwarzania radia internetowego

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - cz??? poprzedniego utworu mo?na us?ysze?, gdy startuje z eksploratora Windows gdy program jeszcze nie dzia?a.

Naprawiono: Odtwarzacz - OPUS - cz?stotliwo?? próbkowania i czas trwania obliczany jest nieprawid?owo

Naprawiono: Lista odtwarzania - "od?wie?y? dane z pre-obrazie" dzia?a nieprawid?owo

Naprawiono: lista odtwarzania - odtwarzanie utworu nie dzia?a po uruchomieniu aplikacji

Naprawiono: Lista odtwarzania- puste tytu?y utworów s? wy?wietlane dla arkuszy CUE w oknie "Wyszukiwanie nowych plików"

Naprawiono: Lista odtwarzania - format string - kilka drobnych b??dów

Naprawiono: Silnik skórek - ma?e b??dy zosta?y naprawione

Ma?e b??dy i wady zosta?y naprawione

AIMP v3.60 Build 1479 (06.02.2015)

Lista odtwarzania: ujednolicone odtwarzanie grup w trybie losowym jest wy??czone

Lista odtwarzania: wykonanie szybkiego wyszukiwania zosta?o poprawione

Last.fm: wielko?? pami?ci podr?cznej w trybie offline zosta?o zwi?kszone do 1000 utworów

Last.fm: scrobbing nast?puje po up?ywie 4 minut, je?li okre?lony w procentach czas trwania utworu jest wi?kszy od tej warto?ci

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - BASS -jest w stanie gra? radio internetowe w systemie Windows 10

Naprawiono: d?wi?k silnika - meta-dane analizuje nieprawid?owo w niektórych przypadkach podczas odtwarzania radia internetowego

Naprawiono: D?wi?k silnika - aplikacja zawiesza si? poprzez klikni?cie pauza i szybkie zamkni?cie programu

Naprawiono: playlista - rozpocznie odtwarzanie innej listy odtwarzania po zamkni?ciu odtwarzania, nawet je?li opcja "na ko?cu listy odtwarzania" jest ustawiona na "stand by"

Naprawiono: Tag Editor - "Po?o?enie pliku" polecenie dzia?a niepoprawnie z URL

Naprawiono: Tag Editor - zak?adka "Informacje" brakuje dla plików wirtualnych

Naprawiono: Tag Editor - szukaj ok?adk? albumu w Google / Yandex - parametry zapytania nie uciek?

Naprawiono: Skóra Silnik - b??dy w przesuwaniu okien po zmianie rozdzielczo?ci ekranu

Naprawiono: Skóra Silnik - b??dy w pozycjonowaniu okna po przywróci? z zminimalizowane, je?li skóra zosta?a zmieniona przed przywróceniem

Naprawiono: Skóra Silnik - kliknij na wy?wietlaczu Album sztuki otwiera miniaturow? kopi? obrazu zamiast orygina?u

Naprawiono: Skóra Silnik - ma?e b??dy zosta?y naprawione

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach, gdy próbuje si? doda? do ulubionych/ Usu? z ulubionych

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - sztuka album wyszukiwania nie dzia?a, je?li utwór nie ma informacji o albumie

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - sztuka album, który wy?wietla si? w odtwarzaczu oraz w "Informacje o ?cie?ce" dialogu z wtyczki s? ró?ne

Naprawiono: Wtyczki - Last.fm - komunikat Scrobbler zosta? wys?any przed ko?cem utworu

Naprawiono: Wtyczki - Proste Scheduler - budzik nie mo?e odtworzy? listy odtwarzania, które nie za?adowane do odtwarzacza

Ma?e b??dy i wady zosta?y naprawione

AIMP v3.60 Build 1470 (16.01.2015)

Naprawiono: Cz?ste – pliki CUE nie rozumiej? polece? z ma?ymi literami

Naprawiono: Cz?ste – odtwarzacz nie okre?la ?cie?ki audio na dysku CD-Extra, je?li odtwarzanie zosta?o uruchomione z menu autorun

Naprawiono: Cz?ste - interfejs wisi w pewnym momencie podczas zamykania dialogu z opcji "Skins" z aktywnego arkusza

Naprawiono: Audio Converter - b??d wyst?puje podczas próby eksportowania do formatu MP3 z nast?puj?cych ustawie?: Stereo, VBR.

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - pozycja odtwarzania oblicza nieprawid?owo

Naprawiono: Lista odtwarzania - "Default.aimppl" plik zostanie przeniesiony do kosza po ka?dym zamkni?ciu aplikacji, je?li opcja "zapisz domy?ln? list? odtwarzania" jest wy??czona

Naprawiono: Tag Editor - zako?czenie auto nie dzia?a na polu "Gatunek"

Naprawiono: Tag Editor - mo?liwo?? usuwania / wprowadzaniu zmian do wybranych typów znaczników nie dzia?a

Naprawiono: Skóra silnika - b??d w listach odtwarzania, która prowadzi do ukrycia elementu

Naprawiono: Skóra silnika - po?o?enie g?ównego okna zmienia si?, gdy go przywróci? z mini-odtwarzacz, je?li pasek zada? jest umieszczony na górnej kraw?dzi ekranu

Naprawiono: Biblioteka audio - odtwarzanie w bibliotece d?wi?ku nie wp?ywa statystyki odtwarzania

Naprawiono: Biblioteka audio - pliki nie mog? by? dodawane do bazy za pomoc? operacji przeci?gania-n-drop w niektórych przypadkach

Naprawiono: Wtyczki - last.fm - niektóre utwory s? Scrobbowane dwa lub wi?cej razy

Ma?e b??dy i wady zosta?y naprawione

AIMP v3.60 Build 1465 (29.12.2014)

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - niektóre artefakty resampling s?ycha? podczas odtwarzania muzyki

Naprawiono: D?wi?k silnika - z?e miejsce odtwarzania jest wy?wietlane w elementach skóry po ponownym uruchomieniu aplikacji, je?li zosta?a wstrzymana przed ponownym uruchomieniem

Naprawiono: Lista odtwarzania - kolejno?? grup jest odwrócona po przeniesieniu go poprzez drag-n-drop, je?eli grupy s? zwini?te

Ma?e b??dy i wady zosta?y usuni?te

AIMP v3.60 Build 1460 RC 4 (22.12.2014)

Menad?er Listy odtwarzania: szybko?? wczytywania plików do podgl?du zosta?a zwi?kszona

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - zaci?cia podczas cyklicznego odtwarzania krótkich plików

Naprawiono: Cz?sto - b??d wyst?puje podczas zamykania aplikacji w systemie Windows XP

Naprawiono: Wtyczki - wtyczki audio biblioteki nie mog? by? ?adowane przez odtwarzacz

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP v3.60 Build 1457 RC 4 (19.12.2014)

BASS_MIDI: dodano wsparcie dla czcionek w formacie SFZ

Skóra silnika: mechanizm kontroli po?o?enia okien podczas zmieniaj?cej si? rozdzielczo?ci? ekranu zosta? poprawiony

Naprawiono: wspólne - wycieki pami?ci wyst?puje podczas dodawania do listy odtwarzania muzyki

Naprawiono: Tag Editor analizuje pole gatunek z M4A niepoprawnie w niektórych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - wyj?tek wyst?puje podczas próby uruchomienia pliku z aplikacji zewn?trznej w AIMP gry, czy tryb shuffle jest w??czony

Naprawiono: Playlist - tagi nie czyta plików po importu zewn?trznego listy odtwarzania w formacie tym ró?ni si? od AIMPPL

Naprawiono: Wtyczki - API -% w makro nie dzia?a

Naprawiono: Wtyczki - Dysk CD audio - nazwa dysku nie aktualizacje w podmenu dysków

Naprawiono: Wtyczki - bar - parametry nie informacje s? inicjowane w ramce, je?li wtyczki ustawie? zosta? za?adowany przez mened?era wtyczek

Naprawiono: - pasek informacyjny - Wtyczki b??d wyst?puje po zamkni?ciu okna dialogowego Opcje, je?li podgl?d jest aktywny

Ma?e b??dy i wady zosta?y poprawione

AIMP v3.60 Build 1453 RC 3 (10.12.2014)

Skóra silnika: mechanizm kontroli po?o?enia okien podczas zmieniaj?cej si? rozdzielczo?ci? ekranu zosta? poprawiony

Naprawiono: D?wi?k silnika - powolne buforowanie dla niektórych internetowych stacji radiowych

Naprawiono: D?wi?k silnika - odtwarzany utwór pozostaje w pami?ci po r?cznym prze??czeniu do innego utworu

Naprawiono: Album Arts - wyj?tek w mened?erze cache prowadzi do niew?a?ciwej ok?adki albumu

Naprawiono: Skóra silnika - aktywna karta playlista jest poza widocznym miejscem po uruchomieniu programu w niektórych przypadkach

Naprawiono: Skóra Silnik - listy odtwarzania - szeroko?? tekstu oblicza nieprawid?owo dla czcionek bez sta?ej szeroko?ci

Naprawiono: Wtyczki - Dysk CD audio - b??d wyst?puje podczas skanowania dysku bez ?cie?ek audio

Naprawiono: Wtyczki - Dysk CD audio - b??d w sk?adni do odpowiedzi przez serwer CDDB

Ma?e b??dy i wady zosta?y poprawione

AIMP v3.60 Build 1451 RC 2 (02.12.2014)

Silnik d?wi?ku: Replay Gain "O-fly" algorytm obliczeniowy zosta? poprawiony

Naprawiono: Cz?sto - niektóre klawisze linii polece? nie dzia?aj?

Naprawiono: D?wi?k silnika - przeskakuje do nast?pnego utworu przed ko?cem, w niektórych przypadkach

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - post?p odtwarzania obliczany jest nieprawid?owo

Naprawiono: Lista odtwarzania - "W?ó? po obecnym" zestaw polece? wybranego utworu w niew?a?ciwej pozycji, je?li umieszczone przed grywalna

Naprawiono: Tag Editor - czytamy rekomendacj? z ID3v2 niepoprawnie w niektórych przypadkach

Naprawiono: Skóra Silnik - elementem TASEScrollbar obs?uguje kó?ka myszy nieprawid?owo

Naprawiono: Skóra Silnik - ?le wizualizacja mo?liwo?? dokowania ekranu g?ównego do kraw?dzi ekranu po zamkni?ciu okna odtwarzania

Naprawiono: Kontrola - kliknij na suwak poprzez RMB nie ustawia ostro?? do niego

Naprawiono: last.fm - niektóre b??dy serwisowe nie zosta?y prawid?owo obs?ugiwane

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP v3.60 Build 1447 RC 1 (19.11.2014)

Edytor tagów: autonumeration - mo?liwo?? dostosowania formatu do XXX XXX / XXX lub

Skóra silnika: zu?ycie pami?ci podczas za?adunku skóry zosta?a zmniejszona

Skóra silnika: zu?ycie pami?ci dla skóry zosta?a zmniejszona dwukrotnie

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - j?kanie podczas odtwarzania plików z bitrate wi?cej ni? 5 Mbps

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - aplikacja wisi w niektórych przypadkach podczas procesu dodawania lub usuwania karty d?wi?kowej USB

Naprawiono: Player - sztuka album nie zosta? za?adowany w niektórych przypadkach, je?li jest wy??czone buforowanie

Naprawiono: Player - niektóre pliki w formacie AAC mog? nie by? odtwarzane w ca?o?ci

Naprawiono: playlista - nowo utworzona lista odtwarzania zostanie usuni?ta pi?k? do kosza po zamkni?ciu kart?

Naprawiono: Tag Editor - Domy?lne kodowanie wykrywa nieprawid?owo podczas ?adowania CUE z zewn?trznego pliku

Naprawiono: Skóra silnika - b??d wyst?puje podczas uruchamiania programu w systemie Windows XP

Naprawiono: Silnik skóry - miejsce pracy pulpit nie zosta?a zaktualizowana po minimalizacji okna sta?e

AIMP v3.60 Build 1441 RC 1 (12.11.2014)

Zaawansowany edytor znaczników: zdolno?? do transliteracji / zmiana przypadku grupy plików

Zaawansowany edytor znaczników: Ekran g?ówny interfejsu u?ytkownika zosta? zaktualizowany

Opcje Dialog: dodano pole Szukaj zainstalowanych skórek

Okno Opcje: Sortowanie listy elementów menu zaraz po zmianie j?zyka

Naprawiono: d?wi?k silnika - ASIO - zmiana g??bi kolorów podczas odtwarzania powoduje ha?as

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - nieprawid?owe kana?y mono Remapping plików

Naprawiono: Silnik D?wi?k - problemy z nawigacj? od rozmiaru plików, który jest wi?cej ni? 4 GBytes

Naprawiono: - wspólne pliki pe?na ?cie?ka wynosi 260 symbole nie mog? by? odtwarzane

Naprawiono: Cz?sto - b??d wyst?puje, gdy próbuje doda? pusty plik do listy odtwarzania

Naprawiono: Player - sztuka album nie zosta? za?adowany w niektórych przypadkach

Naprawiono: Player - je?li utwór jest dodawany do kolejki odtwarzania dwa razy - obie pozycje zostan? usuni?te podczas odtwarzania

Naprawiono: Player - stan torze wisi, je?li ponowne po??czenie z procesem internetowej stacji radiowej zosta?a przerwana przez u?ytkownika

Naprawiono: Player - informacje na temat poprzedniego utworu jest wy?wietlany przez kilka sekund na torze po nowy plik zosta? rozpocz?ty

Naprawiono: Player - liczy? kana?y i nieco g??boko?ci s? b??dnie wykryte pliki w formacie TAK

Naprawiono: Skóra silnika - kilka usterek po minimalizacji / przywracania okna

Naprawiono: Skóra silnika - dane wizualne nie mo?e zosta? odzyskane, w niektórych przypadkach, ?e prowadzi do migotania elementów wizualnych

Naprawiono: Skóra Silnik - playlista nie przelicza po zawaleniem / rozwija wszystkie grupy

Naprawiono: Kontrola - redaktor wielu linii nie ognia zdarzenie change

Naprawiono: Controls - kilka b??dów z kontroli przerysowywania po zmianie stanu skoncentrowanego

Naprawiono: Sterowanie - sekundy kliknij rozwijanej listy nie zamkn?? list? spad?a

Naprawiono: Kontrola - blakni?cie animacji nie dzia?a z elementów skupionych

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP v3.60 Build 1433 Beta 3 (21.10.2014)

Cz?sto: Dodano przycisk, który wy?wietli list? obs?ugiwanych makra w polu edycyjnym

Gracz: dialogowe B??d nie b?dzie pokazany teraz, je?li aplikacja wznawia odtwarzanie podczas uruchamiania

Lista odtwarzania: Pr?dko?? odczytu zosta?a zwi?kszona do formatu AIMPPL

Skóra silnika: zdolno?? do rozmycia za jest teraz dost?pny tylko dla systemu Windows 7

Skóra silnika: mo?liwo?? wymusi? wy??czenie rozmycia za skór? zosta?a usuni?ta

Naprawiono: Audio Converter - sztuka albumu nie s? przenoszone do plików docelowych poprawnie

Poprawiono: D?wi?k silnika - cykliczne odtwarzanie pliku, czas trwania jest krótszy ni? 1 sekunda zatrzymuje si? po kilku iteracjach

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - problemy nawigacyjne plików których rozmiar jest ponad 4 GBytes

Naprawiono: Instalator - mo?liwo?? instalacji aplikacji z pustej ?cie?ce docelowej

Naprawiono: informacje o pliku - rozmiar pliku nie jest aktualizowana w torze po zapisa? zmiany

Naprawiono: Wtyczki Manager - za?adunku / roz?adunku polecenia s? prace nieprawid?owo do wielokrotnego wyboru

Naprawiono: Wtyczki - kilka b??dów w nowym API zosta?y ustalone

Naprawiono: Gracz - "zatrzymaj odtwarzanie, je?li bie??cy plik zosta? usuni?ty" opcja dzia?a nieprawid?owo

Naprawiono: Player - czas trwania pliku w formacie TAK oblicza nieprawid?owo w niektórych przypadkach

Naprawiono: Playlist - nazwa radiostacji s? zmieniane w listy odtwarzania, je?li zamkn?? aplikacj? bez zatrzymania go przed zamkni?ciem

Naprawiono: Playlist - kilka problemów z obliczania indeksów odtwarzania

Naprawiono: Playlist - Oceny ratingowe dla radiostacji s? wy?wietlane na li?cie odtwarzania, gdy próbuje pod??czy? si? do niego

Naprawiono: Edytor tag - b??d wyst?puje podczas próby zmiany rozmiaru ok?adki albumów w formacie BMP

Naprawiono: Skóra silnika - warto?ci nieruchomo?ci MagnetRectOffsets s? ignorowane podczas maksymalizacji okna, ni? zosta?o zminimalizowane za pomoc? skrótu

Naprawiono: Skóra silnika - nast?pny / poprzedni przyciski wizualizacji nie dzia?a po wy??czeniu wizualizacji

Naprawiono: Skóra silnika - panel listy odtwarzania zak?adki lu?ne aktywna karta z obszaru widocznego po zmianie skóry

AIMP v3.60 Build 1425 Beta 2 (19.09.2014)

Last.fm: dodano mo?liwo?? zmiany progu Scrobbling

Poprawiono: D?wi?k silnika - interfejs aplikacji zawiesza na 1 sekund?, gdy zatrzymuj?c / zatrzymanie odtwarzania

Poprawiono: D?wi?k silnika - tak bitrate jest wy?wietlany dla pliku grywalna

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - odtwarzacz zawiesza si?, w niektórych przypadkach, kiedy zmieni? domy?lne urz?dzenie wyj?ciowe

Naprawiono: informacje o pliku - zak?adka dodatkowe informacje o kompatybilnych stacji radiowej by? celny

Naprawiono: informacje o pliku - rozmiar pliku nie jest aktualizowana po zapisa? zmiany

Naprawiono: informacje o pliku - zaokr?glenie b??du milisekund podczas warto?? czasu w formacie przez "mm: ss" szablonu

Poprawiono: Mened?er zak?adek - dodawanie plików nie dzia?a prawid?owo

Poprawiono: Mened?er zak?adek - ?cie?ka do najnowszej otwartym folderze nie przechowywa?

Naprawiono: Playlist - b??d wyst?puje, gdy próbujesz wys?a? URL-element do innej listy odtwarzania

Naprawiono: Skóra silnika - pozycja "Quick File Info" okno oblicza nieprawid?owo, je?li pasek zada? znajduje si? na ekran pomocniczy

Naprawiono: Skóra silnika - zawsze przywraca okno zmaksymalizowane na ekranie g?ównym po minimalizacji

Naprawiono: Skóra silnika - b??d wyst?puje podczas próby oddokuj mini-player przez myszy

Naprawiono: Skóra silnika - zmniejszy? migotanie podczas wy?wietlania ok?adek p?yt prze??cznik utworów

Naprawiono: Skóra silnika - "-" jest wy?wietlany w elemencie Textdisplay symbol po szuka? grywalne na pocz?tku pliku

Naprawiono: Skóra silnika - drobne b??dy zosta?y naprawione

Naprawiono: last.fm - b??dna logika Scrobbler w polu znacznika AlbumArtist

Naprawiono: last.fm - warto?? "Album" pole jest ignorowane podczas pobierania ok?adk? albumu dla grywalna torze

Poprawiono: last.fm - wtyczki zatrzymuje odtwarzanie z powodu katastrofy, je?li odtwarzane plik jest wirtualny

Poprawiono: last.fm - albumy nie zescrobblowanych

Naprawiono: kilka b??dów w lokalizacji niektórych elementów

Drobne b??dy zosta?y naprawione

AIMP v3.60 Build 1421 Beta 1 (29.08.2014)

Szablony: makra dla daty modyfikacji / czas modyfikacji pliku dodano

Szybki edytor znaczników: Mo?liwo?? wy?wietlania informacji o g??bi bitowej dla niektórych formatów

Album Arts: algorytm wyszukiwania i ?adowania zosta?y ulepszone

Replay kalkulatora wzmocnienia: wydajno?? zosta?a zwi?kszona o 60%

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - nie reaguje na zmian? domy?lnego urz?dzenia wyj?ciowego, je?li interfejs WASAPI s?u?y do produkcji

Naprawiono: Skóra silnika - b??dna ocena na niektórych wyra?e?

Naprawiono: Player - b??d wyst?puje podczas próby otwarcia plików ze ?róde? zewn?trznych

Naprawiono: Player - czasem przycisk "Ustawienia urz?dzenia audio" znika po klikni?ciu na nim

Naprawiono: Player - rozszerzone informacje o b??dzie podczas pod??czenia do stacji radia internetowego nie pojawi si? w oknie b??du

Naprawiono: Gracz nie z?apa? pliki obrazów CUE z .iso.wv

Naprawiono: Gracz nie z?apa? plik CUE, który zawiera s?owo "Plik" w sekcji komentarzy

Naprawiono: Gracz - "dodaj do kolejki odtwarzania" komenda zosta?a pomini?ta z menu kontekstowym Eksploratora Windows

Naprawiono: Player - ponowny wybór wizualizacji nie w??czy? go

Naprawiono: Lista odtwarzania - funkcja "Skanuj ponownie tagi" nie ma zmiany z plików CUE pod uwag?

Naprawiono: Playlist - zawarto?? ?adunku plików playlist nieprawid?owo

Naprawiono: Audio Converter - WMA Encoder zosta?a pomini?ta

Poprawiono: Sterowanie - wpisana warto?? nie jest zaznaczone dla wa?no?ci

Poprawiono: Kontrole - ruchome kursor myszki na menu lub niepe?nosprawnych w poziomie dominuj?cej separatora nie kryje podmenu dzieci

Poprawiono: Album Arts - komunikat o b??dzie pojawia si? podczas ?adowania albumu sztuki z podkatalogu

Poprawiono: Album Arts - czarny kwadrat jest wy?wietlane zamiast ok?adki albumów w formacie JPG, w niektórych przypadkach

Poprawiono: Album Arts - nie ma mowy, aby otworzy? album sztuk wirtualne katalogi dla plików

Poprawiono: Tag Editor - zak?adka "Tekst" zosta?a pomini?ta

Naprawiono: wtyczki last.fm nie Scrobble albumy

Poprawiono: last.fm - b??d wyst?puje w wtyczce po dost?pem zdj?? do zastosowania w profilu na stronie internetowej.

Poprawiono: wtyczki last.fm zatrzymuje odtwarzanie z powodu awarii

Poprawiono: SACD - B??d podczas ?adowania plików w formacie DSF

Naprawiono: kilka b??dów w lokalizacji niektórych elementów

Naprawiono: drobne b??dy i wady

AIMP v3.60 Build 1416 Beta 1 (08.08.2014)

Cz?sto: Nowe API dla wtyczek

Cz?sto: zosta?y dodane DEP i wsparcie dla ASLR

Cz?sto: Folder "Modu?y" zosta? usuni?ty, nast?puj?ce foldery zosta?y wprowadzone zamiast:... \ System, \ System \ Data, \ SYSTEM \ Nadajniki

Efekty d?wi?kowe: ustawienia normalizacji zosta?y przed?u?one

Efekty d?wi?kowe: ustawienia normalizacji zosta?y przeniesione do osobnej karty

Efekty d?wi?kowe: Replay Gain - Dodano mo?liwo?? ustawienia warto?ci domy?lnej dla normalizacji

Efekty d?wi?kowe: Replay Gain - Dodano mo?liwo?? ustawienia warto?ci przedwzmacniacza dla czynnika normalizacji

Integracja z OS: "Dodaj do kolejki" polecenie zosta?o dodane do menu kontekstowego Eksploratora Windows

Mini-DVD: mo?liwo?? regulacji g?o?no?ci za pomoc? kó?ka myszy bez nastawy ostro?ci do mini-player

Album Arts: zdolno?? do automatycznego pobierania ok?adek albumów z internetu (wtyczka dla serwisu Last.fm jest teraz obs?ugiwana)

Album Arts: mo?liwo?? definiowania ok?adek albumów dla internetowych stacji radiowych

Album Arts: mo?liwo?? dostosowania opcji wyszukiwania

Lista odtwarzania: "dodawanie plików" proces pracuje teraz w osobnym procesie

Lista odtwarzania: Tryb odtwarzania losowego - wszystkie indeksy s? teraz przechowywane w pliku listy odtwarzania

Lista odtwarzania: algorytm Shuffle zosta? poprawiony - jednolite odtwarzanie plików z ró?nych grup, unikaj?c sekwencyjne odtwarzanie dwóch kolejnych plików

Lista odtwarzania: dost?p do pliku liczba zosta?a zredukowana podczas ?adowania listy odtwarzania / dodawanie plików

Audio Converter: dodano przycisk "Przejd? do folderu docelowego"

Tag Editor: Mo?liwo?? wy??czenia grupowania na li?cie plików

Tag Editor: Dodano zdolno?? upu?? pliki / obrazy z przegl?darek internetowych / adresów URL do wy?wietlania ok?adek p?yt

Tag Editor: Obs?uga formatu AIFF

Wtyczki: Wspólna - dodano mo?liwo?? filtrowania wed?ug statusu wtyczek

Wtyczki: Common - wszystkie wtyczki s? teraz przechowywane w podfolderach

Wtyczki: Cz?sto - wsparcie wtyczek wej?ciowych z Winamp zosta? usuni?ty, poniewa? ten typ wtyczek nie obs?uguje wielu w?tków

Wtyczki: Wizualizacje - limit rozdzielczo?ci ekranu zosta?a usuni?ta dla nowych wtyczek

Wtyczki: Pasek informacyjny - zosta?a dodana opcja "pokazuj zawsze"

Wtyczki: Pasek informacyjny - dodano mo?liwo?? wyboru ekranu docelowego

Wtyczki: Last.fm - wtyczka teraz dzia?a z us?ug? last.fm bezpo?rednio - nie jest ju? konieczne instalowanie dodatkowego klienta last.fm

Wtyczki: Last.fm - dodano mo?liwo?? usuwania utworów z listy ulubionych

Wtyczki: Last.fm - dodano mo?liwo?? wysy?ania warto?ci pola AlbumArtist zamiast Artysty (opcjonalnie)

Wtyczki: Last.fm - mo?liwo?? podgl?du kompatybilnych plików

Naprawiono: Common - problem z pozycj? przycisku paska zada? w systemie Windows 8 przez multi-screen

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android