AIMP 3.xx
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.xx

Drukuj

AIMP v3.00 Build 985 (06.04.2012)

======================================

Lokalizacje - zaktualizowane
- Naprawiono: Odtwarzacz nie jest w stanie wykorzysta? WASAPI do wy?wietlania na Windows 8
- Naprawiono: odtwarzacz nie odtwarza krtkich plikw do ko?ca
- Naprawiono: Drobne zaci?cia mo?na us?ysze? przy skoku z jednego utworu do drugiego, kiedy korektor jest w??czony
- Naprawiono: B??dne informacje o bitrate wy?wietlane w przypadku niektrych stacji radiowych
- Naprawiono: Eksplorator Windows nie wy?wietla danych z tagw plikw w formacie WMA Lossless po ich edycji przez AIMP
- Naprawiono: DropWheel okno jest pomalowane nieprawid?owo w skrce AIMP2
- Naprawiono: znak pliku nie wy?wietla na li?cie odtwarzania, gdy skrka AIMP2 jest u?ywana
- Naprawiono: B??dne informacje o formacie pliku wy?wietlana w Quick Tag Editor w niektrych przypadkach
- Naprawiono: B??dne informacje o bitrate i czasie trwaniawy?wietlane dla niektrych plikw w formacie OGG
- Naprawiono: Pliki s? dodawane w kolejno?ci wstecznej, gdy dodajesz przez "Znajd? nowe pliki"
- Naprawiono: problemy z TrayControl
- Naprawiono: Odtwarzacz rozpoczyna odtwarzanie wy??czonych utworw kiedy skacze do innej listy za pomoc? klawiszu skrtu
- Naprawiono: Drobne b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 981 (16.02.2012)

======================================

- J?zyki - zaktualizowane
* Lista odtwarzania: Algorytm arkuszy CUE plikw audio zosta? ulepszony - wsparcie plikw z podwjnym rozszerzeniem zosta?o dodane
- Naprawiono: Bufor do efektw DMO nie jest czyszczony po zatrzymaniu odtwarzania
- Naprawiono: Informacje na temat czasu trwania plikw s? odczytywane nieprawid?owo z listy odtwarzania w formacie PLS
- Naprawiono: Autoname na ustawienie korektora generuje nieprawid?owo dla wirtualnych plikw
- Naprawiono: "Default" przycisk w DSP Manager zresetuje wszystkie jego ustawienia do warto?ci domy?lnych tylko na chwil?.
- Naprawiono: Liczba piosenek w kolejce odtwarzania zacina na li?cie odtwarzania w niektrych przypadkach
- Naprawiono: Folder i pliki nie s? sortowane wed?ug nazw na
- Naprawiono: Dane z arkuszy CUE nie dogania? plikw w DTS.
- Naprawiono: Odtwarzacz nie pozwala na dodawanie plikw w formacie AIFF do playlisty
- Naprawiono: Drobne rysy mo?na us?ysze? na spokojnych utworach kiedy korektor jest w??czony
- Naprawiono: Wtyczki - Online Przegl?darka Radio
- Naprawiono: Wtyczki - Niektre wizualizacje z AIMP2 nie dzia?aj? na AIMP3
- Naprawiono: Wtyczki - lastfm Helper Client awaria przy prbie pokazania ustawie? wtyczki, je?li klient lastfm nie zosta? zainstalowany
- Naprawiono: Wtyczki - Lista traci ostro?? po zmianie stanu pluginu

AIMP v3.00 Build 976 (30.12.2011)

======================================

* Aktualizacja j?zykw
* Player: Podczas odtwarzania nazwa stacji jest ustawiona automatycznie, je?li nie zosta?a ustawiona przez u?ytkownika
Edytor Tag *: Track ju? zapisane w ID3v1, je?eli warto?? przekracza 255
- Naprawiono: Player - na ko?cu utwru jest odtwarzany kawa?ek nast?pnego utworu, je?li shuffle jest w??czony
- Naprawiono: Player - "powtarzanie pliku" czasami samowolnie odtwarza i usuwa na pocz?tku
- Naprawiono: edytor Tag - przyciski nie s? wy?wietlane w stopce, je?li rozdzielczo?? ekranu jest mniejsza ni? 600 pikseli wysoko?ci
- Naprawiono: Wtyczki - last.fm plugin czasem nie uruchamia skrobbling
- Naprawiono: Drobne b??dy i pomini?cia

AIMP v3.00 Build 970 RC 3 (23.12.2011)

======================================

* Dodano mo?liwo?? instalacji skry w oknie wyboru skrki
* Pomoc w j?zyku angielskim zosta?a dodana
* Lokalizacje zosta?y zaktualizowane
* Zgodno?? z Synaptics Touchpad zosta?a poprawiona
* Wsparcie z klawiaturami multimedialnymi zosta?o poprawione
- Naprawiono: Warto?? "Kodowanie ci?gw non-unicode" opcja nie mo?e by? zapisany
- Poprawiono: Nieprawid?owe po?o?enie suwakw equalizera przy pierwszym uruchomieniu
- Naprawiono: Przegl?darka Radio - wyj?tek wyst?puje podczas prze??czania z "Cast Ice" na kart? "Niestandardowe"
- Naprawiono: Przegl?darka Radio - wyj?tek wyst?puje, gdy prbujesz aktywowa? Przegl?darka Radio w Audio Library
- Naprawiono: Przegl?darka Radio - linki nie doda? do "custom" Katalog
- Naprawiono: Przegl?darka Radio - proces pobierania nie mog? by? anulowane przez przycisk "Anuluj"
- Naprawiono: Playlist - wyj?tek wyst?puje, gdy prbujesz odtworzy? poprzedni odtwarzania, je?li zosta? zamkni?ty
- Naprawiono: Lista odtwarzania - odtwarzacz nie przeskakuje do nast?pnej listy odtwarzania gdy "Shuffle" tryb jest aktywny

AIMP v3.00 Build 961 RC 2 (02.12.2011)

======================================

+ Dodano j?zyk: Perski

* J?zyki zosta?y zaktualizowane

* Sound Engine: algorytm Resampler zosta? poprawiony

Player *: Mo?liwo??, rozpocz?cia odtwarzania za pomoc? zak?adki "Enter"

* Wtyczki: Przegl?darka Radio - zdolno?? do gatunku wprowadzane r?cznie

* Lista utworw: Ca?kowity czas odtwarzania wy?wietla teraz w "DD: HH: MM: SS"

- Naprawiono: Niezgodno?? z AVG i Avast antywirus

- Naprawiono: Niezgodno?? z Synaptics TouchPad

- Naprawiono: Gracz nie otrzyma linka do radia internetowego za pomoc? wiersza polece?

- Naprawiono: Odtwarzacz nie pozwala na spadek nowych plikw na koniec listy odtwarzania, je?li "Auto ??czenia podobnych kategorii" opcja jest aktywna

- Naprawiono: ID3v2 tag nie czyta do ko?ca w niektrych przypadkach

- Naprawiono: "Poka? informacje o wybranych plikach" opcja nie dzia?a?a

- Naprawiono: Player nie dzia?a poprawnie z listami odtwarzania w formacie M3U8

- Naprawiono: Brak mo?liwo?? przechwytywania internet-radio, je?li stacja nie wysy?a meta-danych

- Naprawiono: Nawigacja po ?cie?ce nie dzia?a na zdalnych plikach

- Naprawiono: Audio Library nie wykrywa poprawnie litery dysku w niektrych przypadkach

AIMP v3.00 Build 950 RC 1 (06.11.2011)

======================================

Player +: Mo?liwo?? stosowania ustawie? serwera proxy w IE

+ Lista odtwarzania: Makra% PD zosta? dodany (do wy?wietlania nazw? katalogu nadrz?dnego)

+ Skins-Engine: Mo?liwo?? wy??czenia per-pixel semitransparency

+ Skins-Engine: Blur za wspiera (tylko dla Windows 7 lub nowszy)

* Wtyczki: Pluginy API - dodano mo?liwo?? dost?pu do ustawie? serwera proxy

* Wtyczki: DTS obecnie dystrybuowane niezale?nie od gracza

Player *: mo?liwo?? zresetowania User-Agent warto?ci

Player *: Pomoc w rosyjski zosta? dodany

* Skins-Engine: Sliders - doda? hot-pa?stwo wspiera

- Naprawiono: "Default" nie-playlist resetuje podczas importowania plikw z aplikacji zewn?trznych

- Naprawiono: odtwarzacz powtarza jeden utwr dwa razy w niektrych przypadkach, nawet je?li "Track Repeat" tryb jest wy??czony

- Naprawiono: skoki Player losowy utwr w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Instalator usuwa ustawienia wielu u?ytkownikw z AIMP2 w "Nowa instalacja" tryb

- Naprawiono: Instalator nie usuwa standardowych wtyczek w "Update" trybie, nawet je?li u?ytkownik odmwi? z nimi

- Naprawiono: Odtwarzacz nie odczytuje metadane internetowych stacji radiowych, w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Wtyczki - element listy nie wype?nia poprawnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: skoki Focus pierwszej zak?adce odtwarzania po zamkni?ciu wybranej karty odtwarzania

- Naprawiono: "Play / Pause" nie dzia?a w menu kontekstowym ikony na pasku zada?

- Naprawiono: Program zawiesza si? na Windows XP, je?eli modalne okno dialogowe pojawi si? na sko?czeniu drag-n-upu??.

- Naprawiono: Skins-Engine - b??dy z obs?ug? wiadomo?ci k?kiem myszy

- Naprawiono: Skins-Engine - Smooth stosowania przejrzysto?ci nie dzia?a prawid?owo z okna TrayControl w niektrych przypadkach

- Naprawiono: wyst?puje przeciek pami?ci podczas s?uchania stacji radia internetowego

- Naprawiono: Audio Library - "Repeat Track" i "Shuffle" przyciskw nie dzia?a

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 934 Beta 5 (10.07.2011)

========================================

+ Plugins: Nowe API

+ Plugins: Terminarz - Przycisk ?atwy sposb ustawi? aktualny czas zosta? dodany

+ Player: Mo?liwo?? zmiany "User-Agent" dodano

Player +: Menu kontekstowe dla "track Repeat" przycisk zosta? dodany szybki dost?p do opcji powtarzania

+ Player: Listy odtwarzania w formacie *. ASX s? obs?ugiwane teraz

+ Player: Equalizer zosta? poprawiony

Tag Editor +: Mo?liwo?? zmiany rozmiaru obrazw ok?adek albumw dodaje

+ Audio Library: Wy?wietlanie ok?adek albumw w AeroPeak

* Skra-Engine: pole Input - mo?liwo?? zaznaczania tekstu za pomoc? klawiatury zosta? dodany

* Skra-Engine: pole wej?ciowe - skrty kopiuj / wklej operacji dodano

* Skra-Engine: u?ycie pami?ci zosta?a zmniejszona

* Wtyczki: "Mened?er wtyczek" dialog zosta? przeprojektowany

* Wtyczki: Last.fm wtyczki teraz dzia?a tylko z zainstalowanym Last.fm klienta

- Naprawiono: B??d nazwy utworw podczas nagrywania radia internetowego

- Naprawiono: Player u?ywane przeskoczy? 1 tor w niektrych przypadkach

- Naprawiono: "REPEAT TRACK" funkcja s?u?y do obs?ugi niepoprawnie z plikw, ktre s? mniejsze ni? 2 sekundy

- Naprawiono: Niektre skrki s? u?ywane do rysowania niepoprawnie w systemie z locale nie-rosyjski

- Naprawiono: "Block pulpicie zamek" opcja nie dzia?a w trybie pe?noekranowym wizualizacji

- Naprawiono: B??dne pracy z ?cie?ki wzgl?dne

- Naprawiono: nieprawid?owa postawa "Dodaj link" w oknie w systemie z kilku monitorw

- Naprawiono: ID3v2 s? przetwarzane niepoprawnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: "numer dysku" pole nie jest odczytywane z tagw plikw w formacie M4A

- Naprawiono: Bitrate dla niektrych plikw w formacie TTA oblicza nieprawid?owo

- Naprawiono: numer dysku nie jest wy?wietlana na li?cie odtwarzania, je?li jest w "1 / 2" format

- Naprawiono: "Usu? brakuj?ce pliki" polecenie usuwa linki do radiostacji internetowych

- Naprawiono: occures B??d po ponownym uruchomieniu odtwarzacza i prby odtwarzania pliku CUE

- Naprawiono: "Szukaj nowych plikw" dzia?anie dodaje duplikatw plikw w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Edytor Tag zapisa? ok?adki albumw do pierwszego wybranego pliku tylko

- Naprawiono: Odtwarzacz nie dzia?a za pomoc? meta danych z niektrych radiostacji internetowych

- Naprawiono: B??dne kolejno?? kana?w podczas odtwarzania plikw w formacie DTS

- Naprawiono: Player mia?d?y podczas prby odtworzenia uszkodzonych plikw w formacie MP3

- Naprawiono: Niewielka cz??? poprzedniego utworu mo?na s?ucha?, gdy bie??cy plik prbuje gra? i odtwarzacz jest w stanie zatrzyma?

- Naprawiono: hungs Gracz kilka razy przy prbie odtwarzania plikw w formacie WAV

- Naprawiono: Plugin do obs?ugi multimediw klawiatury brakuje w 916 budowa?

- Naprawiono: Audio Library - "Szukaj nowych plikw" nie przetwarza nowych podfolderw

- Naprawiono: Audio Library - Etykiety nie s? wy?wietlane na li?cie od razu

- Naprawiono: Odtwarzacz zawiesza si? podczas nawigacji utworu, je?li DSP-plugins s? w u?yciu

- Naprawiono: Skin-Engine - Niektre skry nie przewiduje mo?liwo?ci, aby wybra? zak?adk? listy odtwarzania za pomoc? myszy

- Naprawiono: Skin-Engine - Windows nie s? odmalowane w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Skin-Engine - Minimalny rozmiar okna oblicza nieprawid?owo po kontenery podrz?dne pokazany / ukryty

AIMP v3.00 Build 916 Beta 4 (07/08/2011)

========================================

- Naprawiono: Player otwiera pliki z aplikacji zewn?trznych z op?nieniem oko?o 30 sekund

AIMP v3.00 Build 915 Beta 4 (08/05/2011)

========================================

+ Plugins: Dodano rozszerzenie menu kontekstowego Eksploratora Windows

+ Wtyczki: Last.fm Plugin zosta? przet?umaczony na API v2.0

+ Playlist: Dodano mo?liwo?? wy??czenia automerging podobnych kategorii

* DSP-Manager: Pitch zmiany krok zosta? skorygowany

* Wtyczki: tak_deco_lib zosta? zaktualizowany do wersji 2.2

* Wtyczki: bass_midi zosta? zaktualizowany do v2.4.6.3

* Lista odtwarzania: algorytm Shuffle zosta?a poprawiona

- Naprawiono: skoki Player do nast?pnego utworu niespodziewanie w niektrych przypadkach podczas s?uchania audio zestawy

- Naprawiono: IAIMPController.AIMP_GetCurrentTrack nie dzia?a z ze zdalnych plikw

- Naprawiono: linia Informacje wykrywa fullscreen aplikacji niepoprawnie w systemie z kilku monitorw

- Naprawiono: Scrobbler Last.fm nie Scrobbluj podczas s?uchania internetowego radia

- Naprawiono: Przeno?na wersja AIMP3 przechwytuje stowarzysze? AIMP2

- Naprawiono: Internet-radio uchwyci? nie dzia?a

- Naprawiono: Dodawanie plikw lub folderw zatrzymuje si?, gdy prbuje odczyta? arkusz CUE do nieistniej?cego pliku

- Naprawiono: "Kopiuj do ...": nie pokazuje potwierdzenie zamiany

- Naprawiono: Tab tworzone przez Drag-and-Drop nie otrzyma automatycznie ostro??

- Naprawiono: Local skrtw nie dzia?a w trybie pe?noekranowym wizualizacji

- Naprawiono: makra DC% zwraca? niepoprawne warto?ci

- Naprawiono: Opcja "Replay odtwarzania z jednego pliku" nie dzia?a, gdy tryb odtwarzania losowego jest w??czona

- Naprawiono: makra DN% s? ignorowane w edytorze Tagi gdy nazwy plikw

- Naprawiono: Szeroki obraz AlbumArt pokrywa niektrych pl tekstowych

- Naprawiono: wywala gracza podczas prby, aby prze??czy? mi?dzy warstwami o r?nych orientacji kart listy odtwarzania "

- Naprawiono: ID3v1 ma wy?szy priorytet ni? ID3v2 w niektrych przypadkach

- Naprawiono: CoverArts w formacie BMP nie czyta poprawnie

- Naprawiono: "Data dodania" pole jest ignorowane podczas importu danych z bazy danych AIMP2

AIMP v3.00 Build 901 Beta 3 (07.02.2011)

========================================

+ Core: Dodano mo?liwo?? zapisywania znacznikw do pliku, ktry gra w jednym z AIMP aplikacji

- Naprawiono: Animacja kart odtwarzania zatrzymuje si? na pocz?tku w niektrych przypadkach

- Naprawiono: wywala gracza podczas prby uzyskania informacji o nowej wersji, je?li us?uga zdalnego niedost?pne

- Naprawiono: awarie Player, gdy prbuje otworzy? okno wyboru folderw

AIMP v3.00 Build 900 Beta 3 (01.07.2011)

========================================

+ Skins-Engine: Dodano mo?liwo?? ustawienia gor?co dla elementw listy odtwarzania na karcie w 3. i 4. ramach struktury

+ Skins-Engine: Dodano mo?liwo?? zmiany Z-Order elementw dla ka?dego pojemnika

+ Skins-Engine: Dodano mo?liwo?? zmiany tiret mi?dzy kartami listy odtwarzania "

+ Skins-Engine: Dodano mo?liwo?? ustawienia czcionki kart? odtwarzania ze jest w stanach aktywnym i gry

* Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

* D?wi?k silnika: Replay Gain jest "w locie" Algorytm oblicze?;

* Lista odtwarzania:. Przyspiesza ?adowanie listy odtwarzania w formacie aimppl zosta?a zwi?kszona o 25%

* Skins-Engine: szybko?? rysowania tekstu jest zwi?kszona dwukrotnie

- Naprawiono: Auto przej?? do nast?pnego utworu nie dzia?a online listy odtwarzania

- Naprawiono: Budzik ignoruje "Dodaj pliki do listy odtwarzania" Ustawienia

- Naprawiono: Ma?e op?nienie w pliku rozpocznie si? odtwarzanie w formacie AAC

- Naprawiono: odtwarzacz pomija ma?e cz??ci strumienia audio po wznowi?

- Naprawiono: Pasek - Ustawienia nie mog? by? zapisane w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Pasek - znaki dla plikw nie s? wy?wietlane

- Naprawiono: Inne ni? pliki w formacie CDA nie s? dodawane do listy odtwarzania podczas importowania CD \ DVD

- Naprawiono: Czas trwania niektrych plikw w formacie WMA oblicza nieprawid?owo

- Naprawiono: Listy odtwarzania w M3U / M3U8 formatach s? przetwarzane niepoprawnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: metadanych z niektrych stacji radiowych s? przetwarzane nieprawid?owo

- Naprawiono: nawigacji Plik nie dzia?a poprawnie dla plikw o wielko?ci ponad 2 GB

- Naprawiono: arkusze CUE, ktre zawieraj? informacje o kilka plikw z kilku utworw s? rozszerzane nieprawid?owo

- Naprawiono: Niektre pliki w formacie APE nie mog? by? odtwarzane

- Naprawiono: Ma?a pr?dko?? tagw oszcz?dno?ci z du?ych plikw

- Naprawiono: Opcja "Zatrzymanie odtwarzania, je?li aktualny plik zosta? usuni?ty" jest ignorowana w przypadku odtwarzania zosta? zamkni?ty

- Naprawiono: Odtwarzacz zawiesza si? podczas prze??czania mi?dzy plikami w formacie 5.1 DTS

- Naprawiono: Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie po fizycznym usuni?ciu bie??cego pliku z listy odtwarzania, nawet je?li zosta? zatrzymany

- Naprawiono:. Player dialogi nie s? wy?wietlane pliki w formacie M4B

- Naprawiono: Drobne rysy d?wi?ku podczas prze??czania z jednego toru na inny z aktywn? opcj? ReplayGain

- Naprawiono: Pliki w formacie CDA nie s? otwierane na podwjne klikni?cie w Eksploratorze Windows

- Naprawiono: arkusze Cue nie mo?na wyodr?bni? z plikw audio o wielko?ci ponad 2 GB

- Naprawiono: Pliki o rozmiarze ponad 2 GB nie mog? by? odtwarzane, je?li w??czone jest buforowanie

- Naprawiono: Audio Library generuje raport zbyt wolno

- Naprawiono: Audio Library - pozycja kursora tabeli jest resetowany po etykiet zmiany

- Naprawiono: Audio Library - ustawienia Scrobbling jest resetowany do ustawie? w niektrych przypadkach

- Naprawiono: przecieki pami?ci w niektrych przypadkach, podczas dodawania plikw do listy odtwarzania

- Naprawiono: CD-TEXT jest analizowany nieprawid?owo

- Naprawiono: PluginsAPI - Visual danych obliczane s? niepoprawnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: PluginsAPI - Informacje o pliku znak nie jest przechowywany w AIMP2_RemoteInfo obiektu

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 881 Beta 2 (05.06.2011)

========================================

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? przeci?gania folderw z drzewa grupowania

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? kopiowania / przenoszenia plikw do podfolderw poprzez metod? przeci?gnij i upu??

* Tagi: Zwi?kszona pr?dko?? odczytu znacznikw z plikw MP3

Player *: Obs?uga klawiatury multimedialne zosta? poprawiony

Player *: Funkcja "Usu? ciszy d?u?ej ni? 0,5 s" zosta? usuni?ty

- Naprawiono: Odtwarzanie przez ASIO zatrzymuje si?, gdy otwiera si? okno ustawie?

- Naprawiono: "Poszukiwanie nowych plikw" funkcja nie dzia?a w bibliotece audio

- Naprawiono: Tempo filtr nie dzia?a prawid?owo

- Naprawiono: autotag nie dzia?a poprawnie dla grupy plikw.

- Naprawiono: Skrki z AIMP2 z elementami p?przezroczyste nie dzia?aj? poprawnie

- Naprawiono: Niektre wizualizacje nie rysunek poprawnie

- Naprawiono: Gracz nie mo?e by? zwi?zane z typw plikw, w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Animacja okno korektora pracowa? wolno na niektrych systemach

- Naprawiono: Zmiany w niektre listy odtwarzania nie mo?na zapisa? na zamkni?cie aplikacji

- Naprawiono: Player zatrzymuje odtwarzanie po urz?dzenia zmienia domy?lne wyj?cie

- Naprawiono: Cz??? poprzedniego utworu by?a odtwarzana po nowym torze uruchomione, je?li gracz by? w stanie pauzy

- Naprawiono: Nazwa listy odtwarzania by? przyci?te po oszcz?dza odtwarzania na dysku, je?li nazwy zawieraj? "." symbol

- Naprawiono: Gracz nie uwzgl?dnia ustawienia konta, ktre uniemo?liwiaj? skok auto do nast?pnego utworu, podczas odtwarzania utworu usuwanie physicly

- Naprawiono: Tytu?y niektrych utworw s? obci?te podczas s?uchania radia internetowego

- Naprawiono: stan Player nie mo?e by? zapisywane podczas odtwarzania nawigacji za pomoc? "nast?pny / poprzedni plik" przyciskw, je?li gracz prbuje po??czy? si? z radiostacji internetowych

- Naprawiono: okno listy odtwarzania nie mog? by? zmieniane, gdy korzysta ona ze standardowych skry

- Naprawiono: Informacje o wybranych plikw nie zaktualizowane w QTE, je?li okno QTE jest ju? widoczny

- Naprawiono: okno nie magneted do grnej kraw?dzi ekranu podczas zmiany rozmiaru

- Naprawiono: Edytor znacznikw nie czyta polu numer dysku z tagw

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 861 Beta 1 (01.04.2011)

========================================

+ Player: ASIO - Dodano mo?liwo?? wyboru kana?w, ktre b?d? wykorzystywane do produkcji

Player +: Umiej?tno?? tworzenia nowej karcie odtwarzania pod kursorem myszy podczas przeci?gania plikw

+ Player: Dodano "Auto-dostosowa? ustawienie korektora do utworu" dzia?ania do menu equalizera

+ Harmonogram: Umiej?tno?? korzystania odtwarzania jako sygna? budzika

+ Audio Library: Mo?liwo?? odtwarzania plikw / odtwarzania w AIMP3

+ Audio Library: Umiej?tno?? obs?ugi importu bazy danych z AIMP2

* Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

* Biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

* Sound Engine: Algorytm Resampler zosta?a poprawiona

* Wtyczki: Wtyczka do dost?pu do katalogu Shoutcast.com zosta?a usuni?ta

Player *: P?ynne i pauzy mi?dzy utworami ustawienia zosta?y przeniesione do oddzielnej pozycji

* Lista odtwarzania: pr?dko?? ?adowanie listy odtwarzania zosta?a zwi?kszona

* Skins: szybko?? rysowania zosta?a zwi?kszona

- Naprawiono: Mo?lwio?? auto zosta?o wykonane nieprawid?owo na zako?czenie kolejki gra

- Naprawiono: Nieprawid?owa nazwa dla odtwarzania zosta? ustalony, gdyby by? ?adowany z zewn?trznego pliku

- Naprawiono: ?adowane s? ustawienia korektora jest resetowany przez Alt + kombinacja Kliknij, gdy informacje na temat pliku z listy odtwarzania jest wy?wietlany

- Naprawiono: Warto?? opcji "Audio Library: Pozwl statystyki" nie zosta? zapisany

- Naprawiono: Tytu?y niektrych utworw wy?wietlane s? obcinane podczas s?uchania internetowych radiostacji

- Naprawiono: Utwory zgrupowane s? nieprawid?owo, je?eli zosta? on poszerzony o arkusz CUE

- Naprawiono: Odtwarzacz wznowieniu gry nieprawid?owo po uruchomieniu programu, je?eli kilka list odtwarzania mie? tak? sam? nazw?

- Naprawiono: Skrki zosta?y sporz?dzone nieprawid?owo w systemie Windows XP w trybie niskiej kolor

- Naprawiono: Player wisia? gdy internetowych radiostacji ?ledzi? zmiany

- Naprawiono: Mono-kana?owy by? domy?lnie aktywne

- Naprawiono: Pozycji rekordw w tabeli zosta?y obliczone niew?a?ciwie po sortowaniu

- Naprawiono: Tag Editor - line adres nie zosta? zaktualizowany po pliku zosta?a zmieniona

- Naprawiono: Edytor Tag - "Nie wype?niaj pola, je?li ma warto??" Funkcja nie dzia?a

- Naprawiono: Tag Editor - nie mia? ?adnych mo?liwo?ci wy??czenia autotag, czy to umo?liwiaj?

- Naprawiono: Naprawiono: Pliki nie zosta?y przeniesione, je?li by?a u?ywana do odtwarzania nawigacji podczas operacji przeci?gania i upuszczania by?o przetwarzane

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 851 Beta 1 (09.03.2011)

========================================

+ Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? rozwin?? / zwin?? wszystkie grupy z listy odtwarzania, klikaj?c z wci?ni?tym klawiszu Alt

* Sound Engine: algorytm obliczania Spectrum zosta? przepisany

* Gracz: Lista odtwarzania ustawienia widoku zosta? przeniesiony do osobnej karcie

* Skins: Zgodno?? z AIMP2 skry uleg?a poprawie

* Core: pr?dko?ci algorytmu sortowania wzros?a

Rdze? *: szybko?ci rysowania Tekst zosta? zwi?kszony

- Naprawiono: Odtwarzacz zawiesza si? podczas prze??czania do nast?pnej ?cie?ki

- Naprawiono: ustawienia Crossfade nie stosowania w pewnym sensie

- Naprawiono: Zaawansowany edytor znacznikw nie akceptuj? plikw WavPack

- Naprawiono: Quick Tag Editor nie zapisa? zmiany w pliku gry

- Naprawiono: Pola wprowadzania resetuje podczas prze??czania mi?dzy kartami w wielu tryb QTE

- Naprawiono: Quick Info Plik ma skupi? si? podczas wy?wietlania

- Naprawiono: Skrty klawiszowe nie dzia?aj? w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Stan po??czenia stacji radiowej nie s? wy?wietlane

- Naprawiono: Informacje o bie??cej ?cie?ki w stacji radiowej nie s? wy?wietlane

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.00 Build 840 Beta 1 (22.02.2011)

========================================

* 3rd party biblioteki DLL zosta?y zaktualizowane do rzeczywistej wersji

* Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

* Skins: szybko?? rysowania zosta?a zwi?kszona

Player *: Integracja z menu kontekstowym Eksploratora Windows jest tymczasowo wy??czone

* Wtyczki: ?ompatibility z Winampa Wtyczki wej?ciowe zosta?a poprawiona

- Naprawiono: Szybkie wyszukiwanie nie dzia?a w niektrych przypadkach

- Naprawiono: skoki Player do poprzedniego utworu, je?li aktualny utwr zosta? usuni?ty z listy odtwarzania physicaly

- Naprawiono: Opcja "Zapisz absolutnej ?cie?ki dost?pu do plikw" Nie mo?na zapisa?

- Naprawiono: Opcja "Powtarzaj odtwarzania z jednego pliku" musi by? dost?pny tylko wtedy, gdy "repeat Playlist" tryb jest aktywny

- Naprawiono: "Kopiuj do ..." nie zapisa?e? wcze?niej wybranych ?cie?ek

- Naprawiono: ScrollBar sporz?dzone nieprawid?owo z niektrymi skry

- Naprawiono: Link do radia internetowego nie mo?e by? dodany jako melodi? budzika

- Naprawiono: Mo?lwio?? auto zosta?o wykonane nieprawid?owo na zako?czenie kolejki gra

- Naprawiono: Niektre parametry przechwytywania radia nie by?y zapisywane

- Naprawiono: tagi Przetwarzanie wsadowe was't dost?pny w bibliotece audio

- Naprawiono: Audio Library etykiety s? wy??czone niepoprawnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: b??d w GUI "plikw Missed" audio dialogowe biblioteki

- Naprawiono: Pojedyncze klikni?cie na ikon? w zasobniku przypadku aktywowana z op?nieniem, nawet je?li dwukrotnie kliknij zdarzenie nie zosta? przydzielony

- Naprawiono: arkusze CUE nie dogoni? na p?yty CD

- Naprawiono: Informacje o wybrany plik nie zosta? zaktualizowany w Zaawansowany edytor znacznikw, je?li listy plikw by? przewijany za pomoc? klawiatury

- Naprawiono: B??dy z usuwaniem filtr ciszy

AIMP v3.00 Build 832 Beta 1 (5.02.2011)

========================================

* Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

* Lista odtwarzania: grupowanie wed?ug folderw zosta?a poprawiona

* Audio Library: "skocz do bie??cego pliku funkcja zosta?a poprawiona

* Skins: wy?wietla wszystkie cz?stotliwo?ci widma

* Skins: Zgodno?? z AIMP2 skry uleg?a poprawie

* Skins: U?yteczno?? nowego stworzenia listy odtwarzania za pomoc? drag'n'drop zosta?a poprawiona

* Skins: szybko?? rysowania zosta?a zwi?kszona

Tag Editor *: autotag przez funkcj? nazwa pliku zosta?a poprawiona

Tag Editor *: funkcja zmiany nazw plikw nie jest rozr?niana wielko?? liter teraz

- Naprawiono: Problem z WAV-DTS odtwarzania

- Naprawiono: B??d w pliku gry z w??czon? pami?ci? podr?czn?, aby wyst?pi? maksymalnie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Je?eli utwr ma pokry? wysokiej rozdzielczo?ci wtedy stucks na prze??czanie

- Naprawiono: Efekty d?wi?kowe nie wznowione po ponownym uruchomieniu programu

- Naprawiono: przyciski przewijania nie s? wy?wietlane, je?li menu kontekstowego by? poza granicami ekranu

- Naprawiono: Sortowanie wg szablonu M% nie dzia?a

- Poprawiono: Nieprawid?owe urz?dzenie prze??czaj?ce z zatrzymanym gracza

- Naprawiono: Format strumienia audio nieprawid?owo wykrywane przez niektre stacje radiowe

- Naprawiono: Menu kontekstowe wy?wietlane nieprawid?owo w konfiguracji wielu monitorw

- Naprawiono: Niektre CUE arkuszy plikw przetwarzane nieprawid?owo

- Naprawiono: nieprawid?owe zachowanie wyboru z wci?ni?tym Ctrl

- Naprawiono: nieprawid?owe zachowanie "rozpocz?? odtwarzanie na uruchomienie" funkcji

- Naprawiono: B??dne kontrola niektrych efektw d?wi?kowych

- Naprawiono: Niektre b??dy z etykietami w Audio Library

- Naprawiono: Gracz nie przej?? do poprzedniego utworu, je?li kursor by? na pocz?tku listy odtwarzania

- Naprawiono: Content-filtry resetuje w Audio Library podczas nawigacji przez grupy

- Naprawiono: Ma?e b??dy

AIMP v3.00 Build 815 Beta 1 (30.12.2010)

========================================

* Biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

* Aktualizacja lokalizacji: ormia?ski, bu?garski, czeski, francuski, niemiecki, japo?ski, hiszpa?ski, ukrai?ski

* Skins: pr?dko?? rysunek zosta? zwi?kszony

- B??dy zosta?y ustalone

AIMP v3.00 Build 810 Beta 1 (20.12.2010)

========================================

+ D?wi?k silnika: Nasz system produkcji, BASS obecnie u?ywany jest tylko jako dekoder

+ D?wi?k silnika: Dodano ASIO / WASAPI / Bezpo?rednie wsparcie d?wi?ku

Sound Engine +: Rozszerzone opcje mieszania tor

+ Sound Engine: Dodano 5.1 / 7.1 kana?w emulacji

+ D?wi?k silnika: Dodano DTS / TAK formatach

+ D?wi?k silnika: Dodano OGG wsparcie plikw z wielu torze wewn?trz

Sound Engine +: Poprawa wsp?pracuje z *. iso.wv / pliki *. iso.ape

+ Tagi: Zwi?kszona pr?dko?? odczytu tagw

+ Tagi: Dodano odczyt / zapis obejmuje do OGG

+ Tagi: Dodano odczyt M4A / M4B / MP4 tagw

+ Tagi: Dodano zapis / odczyt TTA / OFR / OFS tagw

+ Skins: Dodano pe?ne wsparcie p?przezroczystych tekstur

+ Skins: ikona na pasku zada? teraz zale?y od skry

+ Skins: Dodano mo?liwo?? tworzenia rundy suwaki

+ Skins: Dodano mo?liwo?? oceni? clon i elementy spektrum

+ Skins: Dodano mo?liwo?? umieszczenia odtwarzania kart pionowo

+ Skins: Extended elementy opcji

+ Player: Nowy projekt

+ Player: Dodano mo?liwo?? prze??czania losowych wizualizacje

Player +: Dodano mo?liwo?? dok gracz z listy odtwarzania do kraw?dzi ekranu

Player +: Dodano mo?liwo?? ustawienia alternatywne globalnych skrtw klawiaturowych

Player +: Dodano mo?liwo?? pin odtwarzacz / odtwarzania na kraw?d? ekranu

+ Player: Rozszerzone opcje tracklist eksport

+ Player: Ulepszone okno opcji

Player +: kierownik Plugin zosta? przeniesiony do opcji

+ Player: wyd?u?ony dzia?a opcje animacji linii

+ Lista odtwarzania: Dodano "Single mode listy odtwarzania"

+ Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? blokowania odtwarzania ze zmian

+ Playlist: Dodano mo?liwo?? wy??czenia automatycznego rozszerzenia plikw przez CUE

+ Playlist: Dodano mo?liwo?? ustawienia indywidualnych ustawie? dla ka?dej listy odtwarzania

+ Playlist: Dodano Up% (), Low% (), Caps% (), replace% () i% Char () macroses

+ Lista odtwarzania: Kategorie - Dodano opcjonaln? szablon oddzielenie

+ Lista odtwarzania: Kategorie - Dodano mo?liwo?? rozwin?? / zwin?? je

+ Lista odtwarzania: Kategorie - Dodano informacje na temat wielko?ci i czasu trwania

+ Lista odtwarzania: Kategorie teraz nie mo?e by? podzielony na kilka cz??ci

+ Queue Manager: Dodano czas trwania utworu do sto?u

+ Queue Manager: Dodano informacje o ??czny czas trwania wszystkich utworw w kolejce

Queue Manager +: Kliknij dwukrotnie na torze skupi si? on na li?cie odtwarzania

+ Przechwytywanie Radio: Dodano mo?liwo?? przechwytywania strumienia "jak jest" (tylko dla MP3 / AAC / AAC +)

+ Przechwytywanie Radio: Dodano zdolno?? do pliku arkusza CUE

Przechwytywanie Radio +: Rozszerzone opcje podzieli? plik - przez czas / w wielko?ci

+ CoverArt Downloader: Cache poprzedniego wyszukiwania

+ CoverArt Downloader: szukaj Pokrywa teraz nie zacznie si? natychmiast po oknie pokazanym

+ LastFM Scrobbler: Teraz wsp?pracuje bezpo?rednio z serwisu

+ LastFM Scrobbler: Scrobbling utwr z radia internetowego

+ Pasek informacyjny: Dodano mo?liwo?? regulacji przezroczysto?ci t?a

+ Pasek informacyjny: Dodano mo?liwo?? wy?wietlenia ok?adki toru

+ Catalog radiostacja Internet: Dodano zak?adce "Ulubione"

Internet + Catalog radiostacji: Integrated audio biblioteki

+ Harmonogram: Dodano p?ynne zwi?kszenie obj?to?ci

+ Icon Library: Dodano mo?liwo?? zestaw ikon dla ka?dego formatu

Tag Editor +: Zmiana nazwy jednego pliku - teraz zaznacz tylko nazw? pliku

Tag Editor +: Zmiana nazwy szablonu przez: dodanie okna dialogowego potwierdzenia

Tag Editor +: Zmiana nazwy przez szablon - dodano mo?liwo?? pracy z kopii pliku

Tag Editor +: Dodano kolumny: Bitrate / Czas trwania / ID3v1 / ID3v2 / APE / WMA / Vorbis

Tag Editor +: Pole "Numer ?cie?ki / Track Count" zosta?a podzielona na dwa pola

+ Tag Editor: ReplayGain - dodano mo?liwo?? wprowadzenia warto?ci r?cznie

+ Tag Editor: ReplayGain - dodano mo?liwo?? warto?ci auto calculate

+ Audio Library: Wdro?one jako samodzielna aplikacja

+ Audio Library: Szybkie filtrowanie tre?ci w?rd kolumn warto?ci

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? grupowania przez kolumny

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? sortowania na kilka kolumn na raz

+ Audio Library: Dodano obs?ug? etykiet

+ Audio Library: Dodano generowanie raportw - ??czny czas trwania, ulubiony artysta / album / gatunek

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? filtrowania plikw wed?ug rozmiaru i / lub czasu trwania przed dodaniem do bazy danych

+ Audio Library: ID3v2.4 pomoc separatorw

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? ukrywania okna grupowania

* Player: G?wne okno nie jest zablokowane, mo?na przenosi? pliki do urz?dze? zewn?trznych

* Lista odtwarzania: "Wy?lij do ..." - Teraz mo?na zmieni? przez opcje szablonu

* Lista odtwarzania: "Wy?lij do ..." - Dodano mo?liwo?? kopiowania dodatkowych plikw z g?wnych plikw

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android