AIMP dla Android v3.00

Thursday, 08 August 2019 22:10
Print
User Rating: / 5
PoorBest 

Interfejs u?ytkownika

Nowy interfejs u?ytkownika jest g?ówn? cech? nowej wersji. W przeciwie?stwie do poprzednich wyda? nie jest to aktualizacja skórki Bliss. Stworzyli?my now? skórk? zgodnie z koncepcj? Material Design 2 jako podstaw? nowego projektu aplikacji, bior?c pod uwag? opinie u?ytkowników korzystaj?cych z AIMP2.

Poznaj now? skórk?.

G?ówny ekran

Zgodnie z koncepcj? Material Design 2 wszystkie cz?sto u?ywane elementy s? umieszczane na dolnej kraw?dzi ekranu. Takie podej?cie upraszcza interakcj? z aplikacj? jedn? r?k?.

Teraz ok?adki albumów s? wy?wietlane w specjalnym „pude?ku” zamiast wype?nia? ca?y obszar ekranu, poniewa? zosta?y zaimplementowane w skórze Bliss. To „pude?ko” zmienia rozmiar w zale?no?ci od rozmiaru ok?adki albumu i proporcji. Oznacza to, ?e teraz odtwarzacz obs?uguje nie-kwadratowe ok?adki albumów, które nie b?d? ju? przycinane przez kraw?dzie ekranu.

Waveform-navigator to jedna z g?ównych funkcji AIMP4 dla Windows, która tak lubiana przez u?ytkowników, zosta?a teraz zaimplementowana w mobilnej wersji odtwarzacza. W bie??cej wersji nawigator fal jest dost?pny tylko dla plików lokalnych.

Gesty

Teraz obszar ok?adki albumu umo?liwia sterowanie odtwarzaczem za pomoc? gestów:
W tej wersji obszar obs?uguje nast?puj?ce gesty:

Kliknij dwukrotnie po lewej / prawej / górnej i dolnej stronie
Przesu? od lewej do lewej i przesu? od prawej do prawej
Przesu? od góry do góry i przesu? od do?u do do?u
Przesuw pionowy

Mo?esz ustawi? dowoln? akcj? dla ka?dego gestu za pomoc? ustawie? aplikacji.

Poni?ej pola ok?adki albumu znajduje si? pole informacyjne zawieraj?ce informacje o odtwarzanym utworze. Pude?ko obs?uguje równie? gesty: przeci?ganie w poziomie pozwala prze??cza? mi?dzy informacjami o utworze a tekstem utworu (pod warunkiem, ?e jest dost?pny).

Lista odtwarzania

Poprawili?my wygl?d ekranu listy odtwarzania:

G?ówn? funkcj? jest tutaj panel sterowania odtwarzaniem. Nie musisz ju? prze??cza? si? na ekran g?ówny podczas pracy z list? odtwarzania, aby wstrzyma? odtwarzanie lub prze??czy? utwór.

Zgodnie z opiniami u?ytkowników przeprojektowali?my funkcje grupowania i sortowania:

Po pierwsze, zaktualizowali?my list? wbudowanych szablonów sortowania i grupowania: usun?li?my szablony oparte na jednym polu i dodali?my z?o?one szablony, które wykorzystuj? niewiele pól.

Nast?pnie przeprojektowali?my okno dialogowe sortowania, które pozwala teraz u?ytkownikom wybiera? kierunek sortowania, sortowa? tylko wewn?trz grup lub losowo zmienia? pozycje listy odtwarzania.

Equalizer

W tej wersji przeprojektowali?my okno dialogowe ustawie? wst?pnych korektora. Teraz pozwala na jednoczesne usuni?cie kilku ustawie? wst?pnych:

Okno dialogowe ustawie?

Zaktualizowali?my równie? interfejs u?ytkownika okna dialogowego ustawie?, który sk?ada si? wy??cznie z elementów systemu:

Dla ka?dej grupy dodali?my rozszerzony opis, który u?atwi nawigacj?. Ponadto okno dialogowe mo?na teraz stylizowa? za pomoc? akcentu i gamma aktualnie u?ywanej skóry.Okno dialogowe dodawania plików

Wygl?d i funkcjonalno?? okna dodawania plików zosta?y bardzo zmienione:

Wyst?p

Wszystkie operacje oparte na plikach s? teraz obs?ugiwane w w?tku w tle, aby zwi?kszy? czas reakcji interfejsu u?ytkownika i unikn?? zawieszania si? aplikacji podczas pracy z du?ymi, ale wolnymi kartami SD.

Ekran g?ówny

Kolejnym krokiem jest wdro?enie „Ekranu g?ównego”. Ekran g?ówny to folder g?ówny, który zawiera skróty do kart SD i standardowych folderów.

Skróty

Oprócz skrótów do folderów standardowych mo?esz dodawa? skróty do folderów niestandardowych - po prostu dotknij elementu „Przypnij na ekranie g?ównym” w menu kontekstowym folderu.

Projekt

Aby u?atwi? nawigacj?, dodali?my ró?ne ikony dla standardowych folderów (Pliki do pobrania, Muzyka itp.) Oraz niestandardowe skróty.

Sortowanie

Powy?szy zrzut ekranu pokazuje mo?liwo?? sortowania zawarto?ci wy?wietlanego folderu. W tej wersji mo?esz sortowa? zawarto?? wed?ug nazwy lub daty modyfikacji. Podobnie jak na ekranie listy odtwarzania, tutaj okno sortowania umo?liwia wybór kierunku sortowania.

Magazyny zewn?trzne

W wersji g?ównej mamy równie? przeprojektowane ?rodowisko do pracy z systemem plików, aby obs?ugiwa? zmiany wprowadzone w Androidzie Q. Takie podej?cie umo?liwi?o wdro?enie obs?ugi zewn?trznej pami?ci masowej. Tak wi?c w AIMP3 obs?ugujemy protokó? SMB, który pozwala odtwarza? muzyk? z folderów wspó?dzielonych na komputerze dzia?aj?cym w systemie operacyjnym Windows. W przysz?o?ci rozszerzymy list? obs?ugiwanych zewn?trznych magazynów.


Uk?ady

Zgodnie z opiniami u?ytkowników, w tym wydaniu mo?esz r?cznie wybra? uk?ad skórki (na telefon / tablet / komputer samochodowy).

CarPC

Wdro?yli?my specjalny uk?ad na poziomie skórki Uroku dla komputerów CarPC dzia?aj?cych pod kontrol? systemu operacyjnego Android:
Tryb nocny

Zgodnie ze ?wiatowymi trendami w naszej aplikacji dodali?my obs?ug? trybu nocnego. Teraz mo?esz okre?li? motyw skóry dla trybu nocnego, je?li motyw nie jest ustawiony - tryb nocny jest niedost?pny.

Interwa? nocny jest obliczany przez system operacyjny Android na podstawie Twojej lokalizacji, bie??cej strefy czasowej oraz daty i godziny. Pami?taj, ?e je?li gracz nie ma uprawnie? dost?pu do Twojej lokalizacji, tryb nocny dzia?a, ale mniej dok?adnie.


* * *

Kiedy?

Planujemy rozpocz?? testy beta na pocz?tku wrze?nia.

Obs?ugiwane wersje

Pocz?wszy od AIMP v3.0, minimalne wymagania dla wersji systemu operacyjnego Android to Android KitKat - v4.4.

Czy mo?na uzyska? poprzedni? skórk??

Skórka Bliss zostanie dostarczona z AIMP3, mo?esz j? wybra? w ustawieniach aplikacji.
?ród?o: aimp.ru