AIMP and Android

Tuesday, 01 January 2013 18:24
Print
User Rating: / 110
PoorBest 

Wiele osób pyta?o: "Czy b?dzie AIMP dla Androida?". Dzi? mo?emy ze 100% pewno?ci? powiedzie?, ?e tak powstanie ! Ju? teraz chcia?bym przedstawi? Wam pierwsz? wersj? odtwarzacza dla tej platformy.

AIMP dla Androida jest tworzony jako lekki odtwarzacz dla telefonu do wygodnego s?uchania muzyki. Zaanga?owani w rozwój Borysa Muradov, autora pMetro . Odtwarzacz oparty jest na znanych ju? silnikach BASS i s? "out of the box" obs?uga formatów MP3 / WAV / OGG / FLAC / AAC / ALAC / WV.

 

G?ówne okno programu sk?ada si? z trzech ekranów:

aimp_for_android_common_view

Centralny ekran - Okno g?ówne
Na lewo - ekran menu
Po prawej - lista odtwarzania.

EKRAN G?ÓWNY

Pozwala na sterowanie odtwarzaczem i wy?wietla informacje o aktualnie odtwarzanym utworze i numer na li?cie odtwarzania.

aimp_for_android_main_screen

Przytrzymaj przyciski "nast?pny utwór" lub "poprzedni utwór", aby przewija? utwór do przodu lub do ty?u.

Dotkni?cie wy?wietlacza z ok?adk? albumu aktywuje wtedy pomocniczy panel Górny, panel przedstawia po?o?enie bie??cej ?cie?ki do kolejki odtwarzania. Nale?y zauwa?y?, ?e kolejno?? utworów w kolejce odtwarzania nie jest w ich kolejno?ci na li?cie odtwarzania, gdy w??czony jest tryb "shuffle".

aimp_for_android_main_screen_float_panels

Dolny panel zawiera przyciski graj, przewi? do przodu do ty?u, pauza, tryb "Shuffle".

Ekran listy odtwarzania

aimp_for_android_playlist_screen_normal_mode

 

Na tym ekranie masz dost?p do trzech przycisków (od lewej do prawej):

Wci?nij "+" aby doda? pliki

Przycisk "rozmie?? pliki", pozwala na przesuwanie plików:

aimp_for_android_playlist_screen_sort_mode

Przy ka?dym utworze pojawia si? drag-strefa, dla których mog? by? przewo?one w obr?bie listy. Oprócz r?cznego sortowania dost?pne dwa przyciski: ". Mix" "Sortuj wed?ug nazw" i

Aby wyj?? z kasowania utworów, wystarczy klikn?? na "Sortowanie plików".

Przycisk "Usu? pliki", Uaktywnia mo?liwo?? usuni?cia plików. Przycisk jest wci?ni?ty, a teren wokó? utworów nale?y zaznaczy?: Aby usun?? pliki, wystarczy klikn?? na "Usu? pliki".

aimp_for_android_playlist_screen_delete_mode

Dodawanie plików:

Dodaj pliki do listy odtwarzania na dwa sposoby:

Za pomoc? polecenia "Dodaj wszystkie pliki z karty SD» w menu g?ównym lub z listy odtwarzania.

W tym przypadku, dodano list? odtwarzania która zawiera wszystkie znalezione pliki audio z karty SD.

Poprzez dialog dodawania plików, kliknij ikon? o nazwie "+".

Okno pozwala na wybranie wielu plików i folderów:

aimp_for_android_file_dialog

Streszczenie:

- D?wi?k silnika: BASS

- Obs?ugiwane formaty: MP3 / WAV / OGG / FLAC / AAC / ALAC / WV

- Obs?ugiwane systemy operacyjne Android v2.3 (i wy?sze)

- Dodawanie plików i folderów z karty SD i / lub wewn?trznej pami?ci

Teraz program jest zamkni?ty w wersji alfa. Pocz?tek publicznych beta testów zaplanowano w styczniu, najprawdopodobniej pod koniec miesi?ca.