AIMP dla Windows v4.60 wydany!

AIMP dla Windows v4.60 wydany!

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 

Dzisiaj wypu?cili?my AIMP dla Windows v4.60!

Co nowego?

Oglne: obs?uga chmur
Oglne: obs?uga podcastw
Oglne: obs?uga trybu ciemnego wprowadzona w Windows 10

Interfejs u?ytkownika: mo?liwo?? wy??czenia automatycznego ukrywania okien zadokowanych do kraw?dzi ekranu w trybie paskw narz?dzi pulpitu
Interfejs u?ytkownika: teraz nie trzeba przytrzymywa? klawisza Ctrl, aby przewija? tabulatory list odtwarzania za pomoc? k?ka myszy

Konwerter audio: dodano mo?liwo?? wstrzymania operacji konwersji
Konwerter audio: mo?liwo?? dostosowania skrtw klawiszowych

Odtwarzacz: mo?liwo?? przechwycenia tylko jednego utworu z radia internetowego
Odtwarzacz: mo?liwo?? okre?lenia ok?adki albumu dla radia internetowego
Odtwarzacz: dodano opcj? Przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj odtwarzanie
Odtwarzacz: dodano opcj? wstrzymaj odtwarzanie przy uruchamianiu aplikacji
Odtwarzacz: dodano makra% bitdepth i% comment (tylko do odtwarzania ?cie?ki)
Odtwarzacz: radio internetowe - obs?uga metadanych opartych na JSON
Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - foldery - mo?liwo?? filtrowania plikw wed?ug rozszerze?
Lista odtwarzania: obs?uga rozszerze? IPTV dla formatw list odtwarzania M3U / M3U8

Silnik d?wi?ku: mo?liwo?? mapowania kana?w
D?wi?k silnika: limit pauzy mi?dzy utworami zosta? zwi?kszony do 15 minut
Silnik d?wi?ku: regulacja g?o?no?ci z kompensacj? g?o?no?ci (opcjonalnie)
Silnik d?wi?ku: ustawienia funkcji usu? cisz? zosta?y rozszerzone
Silnik d?wi?ku: grna granica tempa i pr?dko?ci zosta?a zwi?kszona do 2x
Sound Engine: mo?liwo?? wy??czenia interpolacji prbek dla muzyki trackera
Silnik d?wi?ku: dodano opcj? wczytaj nast?pny utwr

Edytor tagw: mo?liwo?? dostosowania skrtw klawiszowych
Edytor tagw: mo?liwo?? wyszukiwania i pobierania informacji o albumie z serwisw muzycznych brainz / discogs / last.fm
Edytor tagw: wsadowe kopiowanie ID3v2 do ID3v1 i odwrotnie
Edytor tagw: pobieranie partii albumw / tekstw piosenek dla okre?lonych plikw
Edytor znacznikw: obs?uga wyra?e? w miejscu w polach znacznikw tekstowych
Edytor tagw: wygl?d zosta? zaktualizowany
Tag Editor: ID3v2.4 - obs?uga pl znacznikw o wielu warto?ciach

Wtyczki: Wtyczka InputFFmpeg zosta?a zast?piona przez BASSWebM
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? wy??czenia scrobblowania zdalnych plikw
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? okre?lenia folderw, ktre b?d? ignorowane podczas scrobblowania
Wtyczki: last.fm - status scrobblowania jest teraz wy?wietlany nad ikon? zasobnika
Wtyczki: last.fm - podobni wykonawcy s? teraz wy?wietlani w oknie dialogowym informacji o utworze

Pobieranie

Program mo?ecie pobra? z Naszego centrum pobierania

?led? Nas na Facebook'uSzczeg?owy przegl?d

Podcasty

Pocz?wszy od tej wersji odtwarzacz ma wbudowan? obs?ug? podcastw, wi?c nie trzeba ju? szuka? wtyczki, pobiera? jej i instalowa? samodzielnie.

Chmury

Podobnie jak wtyczka do obs?ugi podcastw, wtyczka MyClouds, ktra umo?liwia odtwarzanie plikw z pami?ci w chmurze, jest teraz dostarczana z odtwarzaczem.

Mo?liwo?ci:

Pe?na integracja z bibliotek? muzyczn?
Mo?esz pobra? plik (i) za pomoc? przeci?gania i upuszczania
Inteligentne buforowanie
Obs?ugiwane s? teksty piosenek prezentowane jako osobne pliki
Wsparcie CUE
Obs?uga us?ug This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , OneDrive, DropBox i Google Drive
Obs?uga us?ug opartych na WebDAV (w tym: Yandex.Disk, 4shared, OpenDrive, ADrive, Box, pCloud i DriveOnWeb)

Last FM

Podczas obs?ugi serwisw internetowych nie mog?em omin?? wtyczki dla us?ugi last.fm. Teraz ma kilka bardzo potrzebnych ulepsze?:

W oknie dialogowym pokazuj?cym aktualne informacje o utworze dodano liczb? odtworzonych utworw i informacje o podobnych wykonawcach:
Status scrobblowania jest teraz wy?wietlany z ikon? w obszarze powiadomie? wraz z aktualnymi informacjami o utworze. Je?li ?cie?ka zostanie pomy?lnie zeskanowana, nad ikon? znajduje si? zielony wska?nik:
Teraz mo?esz okre?li? ?cie?ki, z ktrych folderw nie nale?y scrobbowa?, a tak?e zatrzyma? scrobbing ?cie?ek z radia internetowego.


Sound Engine

Pr?dko??

Maksymalna pr?dko?? i tempo gry zosta?y podwojone.

Ustawienia odtwarzania

Ponadto, podobnie jak w wersji 2.80 na Androida, ustawienia odtwarzania zosta?y rozszerzone o opcje przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj, ktre mog? by? przydatne dla DJ-w.

Tom


Nazw? karty normalizacji g?o?no?ci w mened?erze efektw d?wi?kowych zmieniono na g?o?no??, a pozosta?e opcje regulacji g?o?no?ci zosta?y przeniesione tutaj:

W mened?erze efektw mo?esz teraz zmieni? zarwno g?o?no?? i rodzaj dopasowania, jak i p?ynno?? jego zastosowania. Zwr? uwag? na t? now? opcj?: v4.60 obs?uguje teraz kompensacj? tonw podczas regulacji g?o?no?ci

Usuni?cie ciszy

W tej wersji dodano ustawienia parametrw, aby usun?? cisz?:

Tutaj mo?esz okre?li? wra?liwy prg dla modu?u, a tak?e minimalny czas trwania cichego sygna?u, po ktrym rozpocznie si? usuwanie.

Ponowne mapowanie kana?w

Opcja Zezwalaj na miksowanie kana?w zosta?a rozszerzona o funkcj? zmiany mapowania kana?w, ktra pozwala u?ytkownikowi dostosowa? schemat miksowania kana?w:

Klikaj?c ??cze, mo?esz otworzy? edytor poziomu g?o?no?ci, w ktrym mo?esz okre?li?, w jaki sposb kana? ?rd?owy wp?ywa na wyniki: Pami?taj, ?e ka?dy kana? ?rd?owy mo?e wp?ywa? na kilka kana?w wynikowych, podobnie jak ka?dy kana? wynikowy sk?ada si? z kilku kana?w ?rd?owych o r?nych wsp?czynnikach wp?ywu.

Je?li szablon nie zostanie okre?lony przez u?ytkownika, odtwarzacz u?yje w?asnego szablonu, wi?c nie trzeba ustawia? szablonw dla wszystkich mo?liwych kombinacji.

Wszystkie zmiany dokonane za pomoc? edytora s? natychmiast stosowane (pod warunkiem, ?e szablon ma zastosowanie do bie??cej ?cie?ki). W ten sposb mo?esz dostosowa? d?wi?k w zale?no?ci od akustyki w czasie rzeczywistym.
Konwerter audio

Z pewno?ci? by?e? w takiej sytuacji, gdy nagle konwertuj?c du?? liczb? plikw potrzebowa?e? komputera, a wszystkie jego zasoby by?y zaj?te przez konwerter audio? Ta wersja umo?liwia wstrzymanie procesu konwersji audio:

_
Edytor tagw

Ber?o

Rozszerzony interfejs edytora znacznikw zosta? przeprojektowany: u gry znajduj? si? tylko przyciski polece? do pracy z grup? plikw, a wszystkie informacje dotycz?ce wybranego pliku s? skoncentrowane w panelu o tej samej nazwie poni?ej:

Oprcz wygody te zmiany pozwalaj? na pionowy uk?ad edytorw, ktrych u?ytkownicy chcieli od d?u?szego czasu:

Przycisk umieszczony przed przyciskiem ustawie? umo?liwia prze??czanie mi?dzy poziomym i pionowym uk?adem edytora.

Wyra?enia w miejscu

W wersji 4.60 wprowadzili?my wyra?enia w miejscu, ktre mog? by? u?ywane jako warto?? dla pola znacznika, i pozwalaj? na obliczenie warto?ci docelowego pola znacznika na podstawie jednej lub wi?cej warto?ci pl znacznikw.

Aby w??czy? funkcj? wyra?e? lokalnych, przejd? do okna dialogowego Opcje zaawansowanego edytora znacznikw i w??cz opcj? zezwalaj wyra?eniom lokalnym na przetwarzanie warto?ci pl znacznikw. Po wykonaniu tej czynno?ci zobaczysz nowy element menu w menu kontekstowym pola znacznika:

Edytor wyra?e? mo?na wywo?a? za pomoc? pozycji w menu kontekstowym pola znacznika lub za pomoc? skrtu.

Wyra?enie nale?y rozpocz?? od znaku =, w przeciwnym razie edytor tagw przetworzy go jako zwyk?y tekst.

Przetwarzanie plikw wsadowych

Funkcja przetwarzania wsadowego plikw zosta?a rozszerzona o dwa nowe polecenia: automatyczne wyszukiwanie i pobieranie ok?adek albumw oraz tekstw piosenek dla wybranych plikw. Podobnie jak w przypadku pracy z jednym plikiem, funkcja wyszukiwania opiera si? na pe?nych polach znacznikw user i song name. Wyszukiwanie odbywa si? za pomoc? zainstalowanych wtyczek. (domy?lnie te wtyczki dotycz? Last.fm i Weblyrics).

Tag Auto-Fill

Nowa wersja edytora tagw ma w pe?ni zautomatyzowane wype?nianie tagw dla plikw audio za pomoc? us?ug online:


Jak to dzia?a?

Podajesz nazw? u?ytkownika i albumu jako ci?g wyszukiwania, a us?uga zwraca list? znalezionych albumw, aby zobaczy? list? utworw w albumie i oceni? wyniki wyszukiwania, po prostu kliknij ikon? albumu na li?cie. Edytor znacznikw automatycznie kojarzy znalezione pliki z plikami wybranymi do edycji. Oczywi?cie mo?esz sam okre?li? powi?zanie: po prostu przeci?gnij nagranie z grnej listy do dolnej za pomoc? myszy. Nast?pnie kliknij Zastosuj do plikw.

Nale?y pami?ta?, ?e r?ne bazy danych zawieraj? r?ne informacje o ?cie?kach albumw. Czasami przydatne mo?e by? pobranie tego samego pliku z kilku us?ug, aby zebra? jak najwi?cej informacji o utworach.

Obecnie obs?ugiwane s? nast?puj?ce us?ugi: Music Brainz, Discogs i Last.fm.

?rd?o: aimp.ru