Zosta? opublikowany nowy AIMP dla Andorida!

Sunday, 10 January 2016 21:18
Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Co nowego w AIMP dla Andorid v 2.00 w porównaniu do wersji v1.02?

Wspólne

Nowy projekt aplikacji

Dodano wsparcie dla sprz?towego przycisku wyszukiwania

Wid?et

Wid?et o rozmiarze 4x2 zosta? dodany

Wid?et o rozmiarze 4x4 zosta? dodany

Dialog Dodawanie pliku

Zdolno??, aby przej?? do folderu nadrz?dnego poprzez gest machni?cia do prawej

Odtwarzacz

Umiej?tno?? dó? mix plik audio na mono

Umiej?tno?? ustawiania utworu jako dzwonek (obs?ugiwane s? nast?puj?ce formaty: MP3, FLAC, AAC, WAV, OPUS, OGG, M4A, MP4)

Umiej?tno?? wy??czenia integracji z ekranem blokady systemu

Odtwarzacz sprawdza teraz ok?adk? albumu w "Covers" podkatalogu

Dó? mix stereo jest teraz obs?ugiwane dla wielokana?owych plików audio

Menu odtwarzanych plików z ostatnio u?ywanych polece? zosta? dodany

Wsparcie radia internetowego zosta?o dodane

Suwak balansu zosta? dodany

Gracz b?dzie wstrzymywa? odtwarzanie, je?li "ostro?? d?wi?ku" jest stracona

D?ugie kliknij na przyciski "pause" lub "rozpocz?? odtwarzanie" zatrzymuje teraz odtwarzanie

Lista odtwarzania

Zdolno?? do listy sortowania podczas grupowania (opcjonalnie)

Aplikacja prze??cza si? z trybu kasowania do normy po usuni?ciu ostatniego utworu z listy odtwarzania

Grupowanie wed?ug folderów - tylko nazwy folderu rodzic wy?wietla teraz w nag?ówku grupy

Umiej?tno?? odwróci? kolejno?? elementów

Eksport - umiej?tno?? wybra? folder docelowy

Komenda "wy?lij do innej listy odtwarzania" zosta?a dodana do menu kontekstowego wybranego pliku

Tagi dla wszystkich utworów mo?na teraz przeczyta? w w?tku t?a

Obs?uga wielu list odtwarzania zosta?a dodana

Aktualny tryb grupowania jest teraz zaznaczony w menu kontekstowym

Wyszukiwanie odbywa si? teraz nazw? pliku pod uwag?

D?ugie kliknij na przycisk "Szukaj" jest teraz skupi? bie??cy utwór w li?cie przebojów

Harmonogram

Wy??cznik czasowy i Budzik zosta?y wprowadzone

Zdolno??, aby anulowa? dzia?anie timera u?pienia z obszaru powiadomie?

Wyrównywacz

Wszystkie funkcje zosta?y przeniesione do osobnego okna

Aktualna warto?? regulowan? suwaka jest teraz wy?wietlana

Last.fm

Zgodno?? z oficjalnym klientem Last.fm zosta?a poprawiona

Najnowsz? wersj? AIMP dla Android mo?na pobra? z Naszego dzia?u pobierania! (Aplikacja dost?pna równie? w GOOGLE PLAY)